Voorwaarden voor gebruik van de website & AANVAARDBAAR GEBRUIK

Deze voorwaarden voor gebruik van de website en het beleid voor acceptabel gebruik zijn van toepassing op uw gebruik hiervan Janus International website.

Lees a.u.b. de voorwaarden door. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden, gebruik deze website dan niet. Als u de website wel gebruikt, geeft uw gedrag aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden.

Toegang tot onze site

Toegang tot onze site is toegestaan ​​op tijdelijke basis en we behouden ons het recht voor om de service die we op onze site leveren zonder kennisgeving in te trekken of te wijzigen (zie hieronder). We zijn op geen enkele manier aansprakelijk als onze site om welke reden dan ook op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.

Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen van onze site of onze hele site beperken tot gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd.

Als u een gebruikersidentificatiecode, -wachtwoord of andere informatie als onderdeel van onze beveiligingsprocedures kiest of krijgt, moet u dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelen en mag u deze niet aan derden bekendmaken. Wij hebben het recht om elke gebruikersidentificatiecode of -wachtwoord, door u gekozen of door ons toegewezen, op elk moment uit te schakelen als u van mening bent dat u niet hebt voldaan aan de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

Wanneer u onze site gebruikt, moet u zich houden aan de bepalingen van ons beleid voor acceptabel gebruik.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle maatregelen die nodig zijn om toegang tot onze site te krijgen. U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot onze site, op de hoogte zijn van deze voorwaarden en dat zij deze naleven.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en van het materiaal dat erop is gepubliceerd. Die werken worden wereldwijd beschermd door auteursrechtwetten en verdragen. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag één exemplaar afdrukken en extracten van elke pagina ('s) van onze site downloaden voor uw persoonlijke referentie en u mag de aandacht van anderen in uw organisatie vestigen op materiaal dat op onze site is geplaatst.

U mag de papieren of digitale kopieën van materialen die u hebt afgedrukt of op welke manier dan ook hebt afgedrukt, niet wijzigen en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiosequenties of afbeeldingen afzonderlijk van eventuele begeleidende tekst gebruiken.

Onze status (en die van geïdentificeerde contribuanten) als auteurs van materiaal op onze site moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel deel van het materiaal op onze site gebruiken voor commerciële doeleinden zonder een licentie te verkrijgen om dit te doen van ons of onze licentiegevers.

Als u afdrukt, kopieert of downloadt een deel van onze site in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, zal uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk te staken en moet u, naar onze keuze, retourneren of eventuele kopieën van de materialen die u hebt gemaakt te vernietigen.

Vertrouwen op geplaatste informatie

Commentaar en ander materiaal dat door ons of een derde op onze site is geplaatst, is niet bedoeld als advies waarop u kunt vertrouwen. We wijzen daarom alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het vertrouwen dat op dergelijke materialen wordt gesteld door een bezoeker van onze site, of door iemand die op de hoogte is van de inhoud ervan.

Onze site verandert regelmatig

We proberen onze site regelmatig bij te werken en kunnen de inhoud op elk gewenst moment wijzigen. Als de noodzaak zich voordoet, kunnen we de toegang tot onze site opschorten of deze voor onbepaalde tijd sluiten. Al het materiaal op onze site kan op een bepaald moment verouderd zijn en we zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken.

 
Aanvaardbaar gebruik beleid

Dit beleid voor acceptabel gebruik beschrijft de voorwaarden tussen u en ons waaronder u hier toegang toe hebt Steel Storage website (onze site). Dit beleid voor acceptabel gebruik is van toepassing op alle gebruikers van en bezoekers van onze site. Uw gebruik van onze site betekent dat u al het beleid in dit beleid voor acceptabel gebruik, dat een aanvulling vormt op onze gebruiksvoorwaarden voor de website, accepteert en ermee instemt zich eraan te houden.

Verboden gebruik

U mag onze site alleen voor wettige doeleinden gebruiken. U mag onze site niet gebruiken:

 • Op een manier die in strijd is met toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving.
 • Op een manier die onwettig of frauduleus is, of een onwettig of frauduleus doel of effect heeft.
 • Met het doel om minderjarigen op enigerlei wijze schade toe te brengen of te proberen te schaden.
 • Om materiaal te verzenden, bewust te ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken dat niet voldoet aan onze inhoudsnormen.
 • Om ongevraagd of ongeoorloofd reclame- of promotiemateriaal of een andere vorm van soortgelijke uitnodiging (spam) te verzenden of te laten verzenden.
 • Om bewust gegevens te verzenden, materiaal te verzenden of te uploaden dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen, keystroke-loggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's of vergelijkbare computercode bevat die is ontworpen om de werking van computersoftware of -hardware nadelig te beïnvloeden
Jij bent het er ook mee eens
 • Het is niet toegestaan ​​om enig deel van onze site te reproduceren, dupliceren, kopiëren of door te verkopen in strijd met de bepalingen van onze gebruiksvoorwaarden van de website.
 • geen toegang te krijgen zonder toestemming, interfereren met, beschadigen of verstoren van enig deel van onze site; of enige apparatuur of netwerk waarop onze site is opgeslagen; of enige software die wordt gebruikt bij het aanbieden van onze site; of enige apparatuur of netwerk of software die eigendom is van of wordt gebruikt door een derde partij.
Inhoudsstandaarden

Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op al het materiaal dat u bijdraagt ​​aan onze site (bijdragen) en op alle interactieve diensten die ermee verbonden zijn. U moet zowel naar de geest van de volgende normen als naar de letter voldoen. De normen zijn zowel van toepassing op elk onderdeel van een bijdrage als op het geheel ervan.

  • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze site te gebruiken.
  • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van berichten of materiaal dat door u naar onze site is geüpload.
  • Een waarschuwing voor u afgeven.
  • Juridische procedures tegen u voor vergoeding van alle kosten op basis van schadevergoeding (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) als gevolg van de inbreuk.
  • Verdere juridische stappen tegen u.
  • Openbaarmaking van dergelijke informatie aan wetshandhavingsinstanties zoals wij redelijkerwijs nodig achten.

We sluiten aansprakelijkheid uit voor acties die worden ondernomen naar aanleiding van schendingen van dit beleid voor acceptabel gebruik. De reacties die in dit beleid worden beschreven, zijn niet beperkt en we kunnen elke andere actie ondernemen die we redelijkerwijs gepast achten.

Wijzigingen in het beleid voor acceptabel gebruik

We kunnen dit beleid voor acceptabel gebruik op elk moment herzien door deze pagina aan te passen. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd controleert om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we aanbrengen, aangezien deze wettelijk bindend voor u zijn. Sommige bepalingen in dit beleid voor acceptabel gebruik kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op onze site zijn gepubliceerd.

Download de Nokē-app

Bezoek noke.app op een mobiel apparaat om de app te downloaden en naadloos toegang te krijgen tot uw opslagruimte met uw smartphone.

Naadloos toegang tot uw opslagruimte met uw smartphone.

Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te bladeren op de site gaat u akkoord met onze cookie beleid.