Warunki zakupu

Poniżej znajdziesz Janus International Europe Ograniczone warunki zakupu.

WAŻNE – PRZECZYTAJ:  Janus zwraca szczególną uwagę na ust 9.

 1. STOSOWANIE WARUNKÓW
  1. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszelkich Umów zakupu Produktów i/lub Usług od Sprzedawcy, na podstawie każdego Zamówienia złożonego przez Janus i są jedynymi Warunkami, na których Janus jest przygotowany do współpracy ze Sprzedawcą.
  2. Żadne zmiany lub odmiany niniejszych Warunków lub jakiegokolwiek Zamówienia nie będą skuteczne, chyba że zostaną uzgodnione na piśmie pomiędzy Stronami.
  3. Żadne warunki zatwierdzone, dostarczone wraz z lub zawarte w ofercie Sprzedającego, fakturze, potwierdzeniu lub przyjęciu zamówienia, specyfikacji lub podobnym dokumencie nie będą stanowić części Umowy, a Sprzedający zrzeka się wszelkich praw, na których w przeciwnym razie mógłby polegać na takich warunkach i warunki.
 2. SPRZEDAŻ PRODUKTÓW/USŁUG
  1. Jakakolwiek wycena Produktów i/lub Usług świadczonych przez Sprzedawcę będzie uważana za ofertę Sprzedawcy i nie zostanie zaakceptowana przez Sprzedawcę. Janus aż do Janus składa Zamówienie. Umowa staje się wiążąca z chwilą Janus składa u Sprzedawcy Zamówienie na Produkty i/lub Usługi.
  2. Sprzedający będzie sprzedawał i Janus zakupi takie ilości Produktów, jakie określono w odpowiednim Zamówieniu.
  3. Sprzedawca będzie świadczył Usługi określone w odpowiednim Zamówieniu, a termin wykonania Usług będzie istotny dla celów Umowy.
  4. Każde Zamówienie będzie zawierać Warunki.
 3. GWARANCJE SPRZEDAWCY
  1. Sprzedawca gwarantuje i oświadcza Janus że wszystkie dostarczane Produkty Janus być:
   1. odpowiadają pod każdym względem Specyfikacji, próbkom, rysunkom, projektom lub innym wymaganiom zatwierdzonym przez Janus;
   2. być zadowalającej jakości;
   3. nadawać się do celu, dla którego zostały zakupione;
   4. być wolne od wad materiałowych, projektowych i wykonawczych;
   5. nie naruszać ani nie łamać żadnych Praw własności intelektualnej ani Informacji poufnych, ani żadnych praw umownych, praw pracowniczych lub własności, ani innych praw osób trzecich; I
   6. przestrzegać wszystkich przepisów prawa mających zastosowanie do produkcji i sprzedaży Produktów.
  2. Dostawca przekaże pisemne powiadomienie z dwunastomiesięcznym wyprzedzeniem Janus o wszelkich proponowanych zmianach w zakresie używanych surowców lub dostawcy surowców użytych do wytworzenia Produktów lub miejsca, w którym Produkty są wytwarzane.
  3. Sprzedawca gwarantuje i oświadcza Janus że Usługi będą świadczone:
   1. terminowo i przy użyciu odpowiednich umiejętności i staranności;
   2. przez odpowiednio i odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel; I
   3. zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Wszystkie Produkty, Usługi i powiązana dokumentacja będą podlegać kontroli i testom w każdym rozsądnym czasie i miejscu przez Janus (w tym jej pracownicy, Spółki stowarzyszone, agenci, przedstawiciele lub klienci) w trakcie i po wykonaniu i dostawie.
  5. Sprzedawca umożliwi Janus (w tym jej Spółek Powiązanych, pracowników, agentów, przedstawicieli lub klientów) rozsądny dostęp do miejsca produkcji (lub takich innych pomieszczeń) oraz powiązane zapisy dotyczące jakości, które są niezbędne, aby umożliwić Janus do przeprowadzania takich audytów lub inspekcji jakości, jak Janus uzna to za konieczne w celu stwierdzenia wywiązywania się Sprzedawcy z jego obowiązków wynikających z Umowy. Janus będzie uprawniony do przeprowadzenia audytów jakości z odpowiednim wyprzedzeniem i w normalnych godzinach pracy w zakładzie produkcyjnym lub w innej siedzibie Sprzedającego. Jeżeli na terenie Sprzedającego lub któregokolwiek z jego dostawców przeprowadzana jest jakakolwiek inspekcja lub test, Sprzedający bez dodatkowych opłat zapewni wszelkie uzasadnione udogodnienia i pomoc w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wygody inspektorów w wykonywaniu ich obowiązków.
  6. Wszystkie gwarancje wynikające z niniejszej Umowy będą udzielane na rzecz Janus, jej Spółki stowarzyszone, następców prawnych, cesjonariuszy, klientów i ostatecznych użytkowników Produktów i Usług. Sprzedawca udostępni części zamienne Janus po obowiązującej wówczas cenie Sprzedawcy przez okres pięciu (5) lat od Daty Dostawy Produktów.
 4. PRODUKCJA I DOSTAWA PRODUKTÓW
  1. W każdym Zamówieniu określa się wymaganą przez Janus w tym czasie.
  2. Sprzedawca podaje i zapisuje odpowiedni kod Produktu i towaru. Kody takie muszą być zapisane we wszelkiej powiązanej dokumentacji.
  3. Sprzedający zobowiązuje się dotrzymać pod każdym względem Terminu Dostawy, o którym został poinformowany przez Janus w Zamówieniu oraz do dostarczenia odpowiedniej ilości Produktów w każdym Terminie Dostawy. Dla uniknięcia wątpliwości, dla celów Umowy istotny będzie termin dostawy Produktów.
  4. Sprzedawca dostarczy Produkty do Januszgodnie z powiadomieniem przesłanym przez Janus w Zamówieniu lub pod innym adresem dostawy określonym w odpowiednim Zamówieniu. Sprzedawca zorganizuje i będzie odpowiedzialny za zgodność i koszt:
   1. przewóz i ubezpieczenie na czas transportu;
   2. niezbędne oficjalne upoważnienia lub dokumenty;
   3. odpowiednia akredytacja zawodowa odpowiednich stowarzyszeń zawodowych;
   4. wszelkie obowiązujące raporty i deklaracje rządowe
   5. pozwolenia i cła na eksport i import; I
   6. wszelkie obowiązujące podatki, cła i opłaty związane z produkcją, sprzedażą lub dostawą Produktów.
  5. Sprzedawca zapewni Janus ze świadectwem pochodzenia dla każdego Produktu sprzedawanego na mocy niniejszej Umowy, przy czym świadectwo to będzie wskazywało regułę pochodzenia zastosowaną przez Sprzedawcę przy sporządzaniu poświadczenia.
  6. Wszystkie dostarczane Produkty zostaną odpowiednio zapakowane i zabezpieczone w taki sposób, aby w dobrym stanie dotarły pod właściwy adres dostawy
  7. Nie zezwala się na pobieranie żadnych opłat za pakowanie, umieszczanie w skrzyniach, fracht i/lub jakiekolwiek inne usługi wysyłkowe, chyba że określono inaczej w niniejszej Umowie. Sprzedawca ma obowiązek przestrzegać Janusinstrukcje dotyczące wysyłki, w tym wystawienie faktury handlowej i listów przewozowych przed wysyłką Zamówienia. Numer(y) zamówienia należy umieścić w całej korespondencji, etykietach wysyłkowych i dokumentach wysyłkowych, w tym wszystkich listach przewozowych, rachunkach lotniczych i fakturach. Wszystkie faktury handlowe powinny zawierać Janus i dane Sprzedawcy, opis towarów obejmujący ilość, wartość, kraj pochodzenia i kod taryfy HS oraz uzgodnione Incoterms dla Zamówienia. Wszystkie listy przewozowe powinny zawierać Janusnumer części, jeśli ma to zastosowanie, opis, ilość oraz oświadczenie, czy Zamówienie zostało zrealizowane częściowo, czy całkowicie.
  8. At Janusna żądanie Sprzedający dostarczy Raporty z kontroli pierwszego artykułu (FAIR) dla pierwszej wysyłki każdego nowego Produktu lub jego części. Za każdym razem, gdy poprawiany jest rysunek Produktu lub jego części, FAIR będzie ponownie wymagany dla wszystkich cech, których dotyczy ta rewizja.
  9. Produkty zostaną dostarczone zgodnie z odpowiednimi warunkami Incoterms (Incoterms 2020), uzgodnionymi pomiędzy Stronami w formie pisemnej, do wyznaczonego miejsca wskazanego w Zamówieniu. Ryzyko i odpowiedzialność za Produkty oraz tytuł do nich przechodzą na Janus po otrzymaniu Produktów przez Januswyznaczonego przewoźnika.
  10. At Janusna żądanie, do każdej przesyłki dołączony będzie certyfikat zgodności stwierdzający, że Produkty spełniają wszystkie wymagania Zamówienia. Sprzedawca będzie miał do wglądu wszystkie certyfikaty podrzędne dotyczące towarów i procesów towarzyszących wysyłce.
  11. W przypadku dostarczenia Produktów przed Terminem Dostawy, Janus ma prawo według własnego uznania odmówić przyjęcia dostawy lub przyjęcia dostawy oraz obciążyć koszty ubezpieczenia i przechowywania Produktów poniesione przez Janus do Daty Dostawy.
  12. Sprzedawca powiadomi Janus niezwłocznie powiadomić pisemnie o faktycznym lub potencjalnym opóźnieniu w realizacji Zamówienia. Takie powiadomienie będzie zawierać proponowany zmieniony harmonogram, ale takie zawiadomienie i propozycja lub Janusich otrzymanie nie oznacza zrzeczenia się Janusprzysługujące mu prawa i środki zaradcze wynikające z niniejszej Umowy.
  13. Jeżeli Sprzedający nie będzie w stanie dostarczyć zgodnie z planem, Janus może wymagać dostawy najszybszym sposobem, a opłaty wynikające z transportu premium zostaną opłacone z góry przez Sprzedającego.
  14. Dostawy przesyłkowe lub częściowe mogą zostać odrzucone, chyba że Janus wyraził pisemną zgodę na przyjęcie takich dostaw.
  15. Niedostarczenie zgodnie z harmonogramem dostaw określonym w Umowie, jeżeli nie zostało usprawiedliwione przez Janusbędzie stanowić istotne naruszenie Umowy. Janus zastrzega sobie prawo do odmowy lub zwrotu na ryzyko i koszt Sprzedawcy przesyłek zrealizowanych w ilości przekraczającej JanusZamówienia lub przed wymaganymi harmonogramami, lub do odroczenia płatności za dostawy z góry do zaplanowanej Daty Dostawy.
  16. Jeżeli Sprzedawca nie chce lub nie jest w stanie dostarczyć Produktów i/lub Usług Januslub Sprzedawca nie dostarczy Produktów i/lub nie wykona Usług wyszczególnionych w jakimkolwiek Zamówieniu Janus do Terminu Dostawy lub odpowiedniego terminu wykonania, Janus będzie uprawniony do pociągnięcia Sprzedającego do odpowiedzialności za wszelkie straty lub dodatkowe koszty (lub jedno i drugie) poniesione w rezultacie.
 5. ZMIANY I ODRZUCENIA
  1. Janus ma prawo, po powiadomieniu Sprzedawcy, zawiesić lub wprowadzić od czasu do czasu zmiany w Produktach lub Usługach lub zmienić Termin Dostawy. Jeżeli jakakolwiek taka zmiana wpłynie na koszt takich Produktów lub Usług, dokonana zostanie sprawiedliwa korekta, ale wszelkie roszczenia Sprzedającego dotyczące korekty zostaną zgłoszone w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania powiadomienia.
  2. Jeżeli w jakimkolwiek momencie okaże się, że którykolwiek z Produktów lub Usług ma wady materiałowe lub wykonawcze albo w inny sposób nie jest w ścisłej zgodności z wymogami niniejszego Zamówienia, Janusoprócz innych praw, środków zaradczych i wyborów przysługujących jej na mocy umowy lub prawa, według własnego uznania i wyłącznego uznania,
   1. odrzucić i zwrócić takie Produkty na koszt Sprzedającego; Lub
   2. ponownego świadczenia Usług na rzecz Januszadowolenie na wyłączny koszt Sprzedającego; Lub
   3. wymagać od Sprzedającego sprawdzenia Produktów oraz usunięcia i zastąpienia Produktów niezgodnych Produktami zgodnymi. Jeżeli Sprzedający nie dokona niezwłocznie niezbędnej kontroli, usunięcia i wymiany, Janus może, według własnego uznania, przerobić niezgodne Produkty i obciążyć Sprzedawcę kosztami wymaganej pracy.
 6. CENA I PŁATNOŚĆ
  1. Janus zapłaci Sprzedającemu (i) kwotę uzgodnioną i określoną w Zamówieniu lub (ii) cenę podaną przez Sprzedającego w dniu wysyłki (w przypadku Produktów) lub w dniu rozpoczęcia Usług (w przypadku Usług), w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa.
  2. O ile nie uzgodniono inaczej z Janus w formie pisemnej cena za Produkty i/lub Usługi:
   1. zostanie zapłacona w funtach szterlingach (£) obliczonych według kursu wymiany obowiązującego w dniu płatności; I
   2. obejmuje dostawę, podatek VAT (jeśli ma zastosowanie) oraz wszelkie inne obowiązujące cła i podatki.
  3. Jeżeli jest to wymagane przez prawo, Janus może odliczyć od wszelkich płatności należnych Sprzedawcy na mocy niniejszej Umowy, takie podatki jak: Janus ma obowiązek potrącać i płacić takie podatki właściwym organom podatkowym.
  4. Każda faktura przedstawiona przez Sprzedawcę zostanie dostarczona Janus w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od zakończenia Usług lub dostarczenia Produktów i będzie zawierać odniesienie do Zamówienia.
  5. Janus zastrzega sobie prawo do zwrotu wszelkich błędnych faktur.
  6. Faktury nie będą wystawiane przez Sprzedającego do czasu zakończenia dostawy wszystkich Produktów i/lub zadowalającego wykonania Usług określonych w każdym Zamówieniu. Płatność nie oznacza akceptacji przez Janus zadowalającego wykonania Usług lub zgodności Produktów.
  7. Janus zapłaci cenę za Produkty i/lub Usługi w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od daty otrzymania do Janus ważnej faktury Sprzedającego. Termin płatności nie będzie miał istotnego znaczenia dla realizacji Umowy. Janus zapłaci elektronicznym przelewem bankowym na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy, którego dane Sprzedający przekaże Janus.
  8. Jeżeli jakakolwiek faktura (lub jej część) jest kwestionowana, Janus uprawniony jest do wstrzymania zapłaty całej kwoty faktury. Kwota sporna zostanie uzgodniona pomiędzy Stronami. Sprzedający wystawi fakturę korygującą odzwierciedlającą uzgodnioną kwotę.
  9. Janus ma prawo do wstrzymania lub odliczenia kwot należnych na mocy Umowy z powodu jakiegokolwiek naruszenia Umowy przez Sprzedającego lub do wstrzymania lub odliczenia takich kwot (w drodze potrącenia lub w inny sposób) z powodu Janus lub jakąkolwiek Spółkę Powiązaną z kwot należnych Sprzedającemu na mocy Umowy.
 7. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
  1. Sprzedawca niezwłocznie i wyczerpująco powiadomi Janus o jakimkolwiek rzeczywistym, grożącym lub podejrzewanym naruszeniu na całym świecie praw własności intelektualnej strony trzeciej lub o wszelkich roszczeniach strony trzeciej po otrzymaniu informacji, że użytkowanie lub sprzedaż Produktów narusza jakiekolwiek prawa jakiejkolwiek innej osoby. Sprzedający na żądanie i uzasadniony koszt Janus zrobić wszystko, co może być w uzasadniony sposób wymagane do udzielenia pomocy Janus w podejmowaniu lub stawianiu oporu jakimkolwiek postępowaniem w związku z takim naruszeniem lub roszczeniem.
  2. Żadne z postanowień Umowy nie ma na to wpływu Januswłasność firmy (i/lub jej spółek stowarzyszonych). JanusPrawa własności intelektualnej istniejące na dzień wejścia w życie.
  3. Żadne z postanowień Umowy nie daje Sprzedającemu jakichkolwiek praw w odniesieniu do jakichkolwiek nazw handlowych, znaków towarowych lub Praw Własności Intelektualnej używanych przez Janus (i/lub jej Spółki stowarzyszone).
  4. Wszelkie informacje i/lub dane dotyczące Janusklientów w związku z dalszą dostawą Produktów JanusPrawa własności intelektualnej i związane z nimi informacje poufne. Sprzedającemu nie wolno wykorzystywać takich informacji i/lub danych klientów w celach innych niż zgodne ze swoimi zobowiązaniami wynikającymi z Umowy.
  5. Sprzedający nie będzie używał żadnych znaków towarowych ani nazw handlowych przypominających znaki towarowe lub nazwy handlowe Janus ponieważ może to spowodować zamieszanie lub wprowadzenie w błąd.
  6. Wszelkie Prawa Własności Intelektualnej stworzone lub wymyślone po raz pierwszy przez Sprzedającego w wykonaniu niniejszej Umowy, które powstały w wyniku lub w oparciu o wykorzystanie informacji dostarczonych przez Sprzedawcę Janus uważa się za własność Janus, a Sprzedający sporządzi takie dokumenty, jakie w uzasadniony sposób uzna za konieczne Janus do perfekcji Janustytuł do niego.
 8. Poufność
  1. Sprzedający zapewni i zapewni, że jego personel będzie zachowywał poufność wszelkich Informacji Poufnych, z których może uzyskać Janus (i/lub jej Spółki Powiązane) lub w związku z Umową i nie będzie ujawniać, eksportować ani wykorzystywać Informacji Poufnych bezpośrednio lub pośrednio w żadnym celu innym niż wypełnienie swoich zobowiązań wynikających z Umowy i że nie zrobi tego bez pisemnej zgody z Janus ujawniać ich jakiejkolwiek innej osobie innej niż pracownicy Sprzedającego w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapoznania się z nimi w celu wykonania obowiązków Sprzedającego wynikających z Umowy.
  2. Sprzedający powiadomi na piśmie wszystkie osoby, w tym swoich pracowników, którym przekazuje Informacje Poufne, że są to informacje poufne Janus oraz zapewnia, że ​​osoby te przestrzegają przepisów o poufności.
  3. Punkt 8.1 powyżej nie ma zastosowania w zakresie, w jakim informacja jest i może zostać wykazana w formie dokumentu dowodowego:
   1. zgodnie z prawem w posiadaniu Sprzedającego przed jego najwcześniejszym otrzymaniem Janus;
   2. już znalazły się lub weszły do ​​domeny publicznej w inny sposób niż w wyniku naruszenia przez Sprzedawcę obowiązku zachowania poufności; Lub
   3. jest wymagane przez prawo do ujawnienia przez Sprzedawcę, ale tylko w zakresie wynikającym z takiego Zamówienia, o czym Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Janus takiego wymogu przed jakimkolwiek ujawnieniem.
  4. Na Janusna pisemne żądanie Sprzedający zwróci lub zniszczy wszystkie Informacje Poufne wraz ze wszystkimi ich kopiami znajdującymi się w jego posiadaniu lub pod kontrolą.
  5. Sprzedawca niniejszym przyjmuje do wiadomości, że może zostać wyrządzona znaczna szkoda Janus poprzez jakiekolwiek naruszenie niniejszego punktu 8, w przypadku którego odszkodowanie na mocy prawa może nie stanowić odpowiedniego środka zaradczego, a Sprzedający zgadza się, że postanowienia Umowy zapobiegające ujawnieniu i wykorzystaniu Informacji Poufnych mogą być w szczególności egzekwowane przez właściwy sąd, w tym w drodze nakazu sądowego.
 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UBEZPIECZENIE
  1. Żadne z postanowień niniejszego punktu 9 ani innych postanowień Umowy nie ma na celu i/lub nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności którejkolwiek ze Stron za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z jej zaniedbania lub jakiejkolwiek odpowiedzialności za oszustwo, oszukańcze wprowadzenie w błąd lub jakąkolwiek inną odpowiedzialność, której nie można ograniczone obowiązującym prawem.
  2. Z zastrzeżeniem punktu 9.1 Sprzedający zabezpieczy i zachowa zabezpieczenie Janus i jej klientów oraz ich członków zarządu, dyrektorów, pracowników, prawników i agentów w związku z wszelkimi stratami poniesionymi przez Janus w wyniku:
   1. wszelkie roszczenia wniesione z tytułu śmierci lub obrażeń ciała, utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia, w jakikolwiek sposób wynikające z korzystania z Produktów, w zakresie, w jakim taka śmierć lub obrażenia ciała, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia zostały spowodowane przez Sprzedawcę ;
   2. wszelkie roszczenia wobec nas Janus które nie powstałyby lub nie miałyby miejsca, gdyby Sprzedający zastosował się do udzielonych gwarancji Janus w punktach 3.1 i/lub 3.3;
   3. wszelkie roszczenia wynikające z błędów i pominięć w rysunkach, obliczeniach, szczegółach pakowania lub innych szczegółach; I
   4. wszelkie naruszenia Umowy przez Sprzedawcę (lub któregokolwiek z jego pracowników, agentów, przedstawicieli lub podwykonawców) z tytułu umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego lub z innego powodu.
  3. Sprzedający będzie odpowiedzialny za działania i zaniechania wszystkich stron zatrudnionych przez Sprzedającego, za jego pośrednictwem lub pod jego nadzorem w związku z realizacją niniejszej Umowy.
  4. W żadnym wypadku Janus ponosi odpowiedzialność wobec sprzedawcy za wszelkie szkody przypadkowe, pośrednie, specjalne lub wtórne wynikające z niniejszej Umowy lub w związku z nią, niezależnie od tego, czy Janus został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód
  5. Powinien Janusużytkowanie lub korzystanie przez klientów z jakichkolwiek Produktów lub Usług będzie zakazane, będzie zagrożone nakazem sądowym lub będzie przedmiotem jakiegokolwiek postępowania prawnego, Sprzedający na swój wyłączny koszt i koszt,
   1. zastąpić w pełni równoważne produkty lub usługi nienaruszające praw; Lub
   2. modyfikować Produkty lub Usługi tak, aby nie naruszały już praw, ale pozostały w pełni równoważne pod względem funkcjonalności; Lub
   3. uzyskać za Janus i jego klientom prawo do dalszego korzystania z Produktów lub Usług; Lub
   4. jeśli żadne z powyższych nie jest możliwe, zwróć wszystkie kwoty zapłacone za Produkty lub Usługi naruszające prawo. Aby uniknąć wątpliwości, nie jest to wyczerpująca lista środków zaradczych.
  6. Sprzedający uzyska i utrzyma w mocy przez cały okres obowiązywania Umowy odpowiednie i odpowiednie ubezpieczenie w renomowanej firmie ubezpieczeniowej w celu pokrycia swojej odpowiedzialności wynikającej z Umowy (w tym ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za produkt, odpowiedzialności cywilnej i odpowiedzialności cywilnej pracodawcy) oraz dostarczy Janus na jego uzasadnione żądanie zaświadczenia potwierdzające posiadanie przez Sprzedawcę odpowiedniego i ważnego ubezpieczenia.
  7. Gdzie Janus ma terminy wykonania lub kary umowne (w tym kary umowne określone w Zamówieniu), które z kolei dotyczą Produktów lub Usług zleconych później u Sprzedawcy, Janus będzie zakładać, że są one wzajemnie zakończone i zaakceptowane przez Sprzedającego.
  8. W przypadku, gdy którykolwiek z Produktów (niezależnie od tego, czy dotyczy całości, czy części ilości Produktów żądanej w ramach odpowiedniego Zamówienia) dostarczonych w ramach Umowy, nie jest zgodny ze Specyfikacją lub gwarancjami określonymi w punkcie 3.1, Janus jest uprawniony, według własnego uznania, do:
   1. odrzucić i zwrócić (na ryzyko i koszt Sprzedającego oraz bez dodatkowych kosztów). Janus) takich Produktów Sprzedającemu. Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwe Produkty;
   2. wymagać od Sprzedającego sprawdzenia Produktów oraz usunięcia i zastąpienia Produktów niezgodnych Produktami zgodnymi;
   3. uzyskać zwrot ceny zapłaconej przez Janus oraz do unieważnienia odpowiedniego Zamówienia dotyczącego takich wadliwych Produktów;
   4. dochodzić takich Strat, jakie mogły zostać poniesione w wyniku naruszenia Umowy przez Sprzedającego w wyniku naruszenia Umowy przez Sprzedającego; i/lub
   5. ponownego świadczenia Usług na rzecz Januszadowolenia na wyłączny koszt Sprzedającego, a jeżeli Sprzedający nie dokona niezwłocznie niezbędnej kontroli, usunięcia i wymiany, Janus może, według własnego uznania, przerobić niezgodne Produkty i obciążyć Sprzedawcę kosztami wymaganej pracy. Aby uniknąć wątpliwości, nie jest to wyczerpująca lista środków zaradczych.
  9. W przypadku, gdy którakolwiek z Usług wykonanych i/lub Przedmiotów Dostawy (w całości lub w części) w ramach Umowy nie jest zgodna z Zamówieniem lub gwarancjami określonymi w punkcie 3.3, Sprzedający, w Janusjedyna opcja:
   1. ponownie wykonać wadliwe Usługi (bez dodatkowych kosztów dla Janus);
   2. uzyskać zwrot ceny zapłaconej przez Janus oraz do unieważnienia odpowiedniego Zamówienia dotyczącego takich wadliwych Usług; i/lub
   3. dochodzić takich Strat, jakie mogły zostać poniesione w wyniku naruszenia Umowy przez Sprzedającego w wyniku naruszenia Umowy przez Sprzedającego. Aby uniknąć wątpliwości, nie jest to wyczerpująca lista środków zaradczych.
  10. Januscałkowita łączna odpowiedzialność wynikająca z Umowy lub w związku z nią nie przekroczy kwoty zapłaconej Sprzedającemu w ciągu dwunastu (12) miesięcy poprzedzających odpowiednie roszczenie.
 10. CZAS TRWANIA I ZAKOŃCZENIE
  1. Umowa wejdzie w życie z Datą wejścia w życie i, z zastrzeżeniem następujących postanowień niniejszego punktu 10, będzie obowiązywać z pełną mocą i skutecznością, chyba że lub do czasu jej rozwiązania przez Janus złożenie Sprzedawcy pisemnego powiadomienia z wyprzedzeniem nie krótszym niż jeden (1) miesiąc.
  2. Janus ma prawo rozwiązać Umowę w dowolnym momencie w drodze pisemnego powiadomienia Sprzedawcy, jeżeli:
   1. Sprzedający dopuści się ciągłego lub istotnego naruszenia któregokolwiek z postanowień Umowy, a w przypadku takiego naruszenia, które można naprawić, nie naprawi go w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia zawierającego pełną szczegółowe dane dotyczące naruszenia i żądanie jego naprawienia;
   2. Sprzedający proponuje lub faktycznie: (a) przechodzi w przymusową likwidację lub dobrowolną likwidację członków lub podejmuje uchwałę o dobrowolnej likwidacji lub jego dyrektorzy zwołują w tym celu zgromadzenie akcjonariuszy (z wyjątkiem celów połączenia lub przebudowy, w przypadku gdy połączone lub zrekonstruowane firma wyraża zgodę na przestrzeganie Umowy); b) ma wyznaczonego zarządcę lub syndyka w odniesieniu do całości lub części swoich aktywów lub przedsiębiorstwa; (c) jest przedmiotem jakiegokolwiek wyroku lub nakazu wydanego przeciwko niemu, który nie jest wykonany, lub jest przedmiotem jakiejkolwiek egzekucji, zabezpieczenia, sekwestracji lub innego procesu nałożonego lub egzekwowanego w stosunku do któregokolwiek z jego aktywów; (d) czy jej dyrektorzy, akcjonariusze, bankierzy, wierzyciele lub jakakolwiek osoba pragnąca wyznaczyć likwidatora lub zarządcę podjęły w związku z nią jakiekolwiek działania, kroki, postępowania prawne lub inne procedury, lub sama podjęła taką czynność lub krok; (e) zaproponowała w związku z tym dobrowolne układy spółki zgodnie z Ustawą o upadłości z 1986 r., z okresowymi zmianami; (f) zaprzestaje lub grozi zaprzestaniem prowadzenia działalności; (g) daje Janus uzasadnione podstawy, aby sądzić, że nie jest w stanie spłacić swoich długów w terminie ich wymagalności w rozumieniu art. 123 Ustawy o upadłości z 1986 r., ze zmianami; lub (h) jeżeli jakiekolwiek zdarzenie lub okoliczność podobna, równoważna lub analogiczna do któregokolwiek ze zdarzeń opisanych w punktach 10.2.2 (a) do (g) wystąpi w odniesieniu do innego Sprzedającego w jakiejkolwiek jurysdykcji, której podlega Sprzedający; Lub
   3. Sprzedawca ulega zmianie Kontroli.
  3. Janus może, za pisemnym powiadomieniem, zakończyć Zamówienie lub pracować w ramach Zamówienia, dla wygody i bez przyczyny, w całości lub w części, w dowolnym momencie, a takie wypowiedzenie nie będzie stanowić zwłoki. W przypadku częściowego rozwiązania umowy Sprzedawca nie będzie zwolniony z wykonania niewypowiedzianego salda Produktów lub Usług.
  4. Janus może w dowolnym momencie, za pisemnym powiadomieniem skierowanym do Sprzedawcy, zakończyć Zamówienie w całości lub w części, jeżeli Sprzedający:
   1. do wykonania w terminie określonym w niniejszym dokumencie lub jego przedłużeniu; Lub
   2. w celu wykonania któregokolwiek z pozostałych postanowień niniejszego Zamówienia.
  5. Prawa do rozwiązania Umowy przyznane w niniejszym punkcie 10 nie naruszają żadnych innych praw ani środków prawnych którejkolwiek ze Stron w związku z danym naruszeniem (jeśli występuje) lub jakimkolwiek innym naruszeniem.
  6. Każde postanowienie Umowy, które wyraźnie lub w sposób dorozumiany ma pozostać w mocy i obowiązywać po rozwiązaniu Umowy, będzie nadal obowiązywać i obowiązywać niezależnie od takiego rozwiązania, w tym Klauzule 3.1 i 3.3 (Gwarancje), Klauzula 7 (Prawa własności intelektualnej). , Klauzula 8 (Poufność), Klauzula 9 (Odpowiedzialność i ubezpieczenie) oraz Klauzula 11 (Postanowienia ogólne).
  7. Po rozwiązaniu Umowy z jakiegokolwiek powodu, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy oraz wszelkich praw i obowiązków, które powstały przed rozwiązaniem, żadna ze Stron nie będzie miała wobec drugiej żadnych dalszych zobowiązań wynikających z Umowy.
  8. Po rozwiązaniu, Janus może nabyć, jeśli uzna to za stosowne, produkty lub usługi podobne do tych, które miały być dostarczone na podstawie Zamówienia, a Sprzedający będzie zobowiązany Janus za koszt takich produktów lub usług przekraczający cenę umowną.
  9. Sprzedającemu nie przysługują żadne roszczenia, odszkodowania ani odszkodowania wynikające z skutecznego rozwiązania Umowy zgodnie z Umową, niezależnie od odmiennych przepisów lub przepisów prawa.
 11. GENERAŁ
  1. Sprzedający nie będzie cedował, odnawiał, zbywał, udzielał sublicencji, podzlecał lub w inny sposób przenosił Umowę ani żadne lub wszystkie swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na jakąkolwiek osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Janus.
  2. Sprzedający nie zostanie zwolniony z jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy i będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania jakiegokolwiek podwykonawcy w takim stopniu, jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania Sprzedającego.
  3. Wszystkie projekty, rysunki, narzędzia, osprzęt, Produkty i inne elementy dostarczone lub opłacone przez Janus będzie i pozostanie własnością Janus, Janus ma prawo wejść na teren Sprzedającego i się usunąć Januswłasność w dowolnym momencie. Januswłasność będzie wykorzystywana przez Sprzedającego wyłącznie w ramach jego wykonywania na mocy niniejszej Umowy. Sprzedawca będzie utrzymywał Januswłasności i będzie odpowiedzialny za wszelkie jej straty lub uszkodzenia, z wyjątkiem normalnego zużycia.
  4. Umowa stanowi całość porozumienia i porozumienia Stron i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, oświadczenia (z wyłączeniem oszukańczych oświadczeń wprowadzających w błąd), pisma, propozycje, negocjacje, porozumienia, komunikację ustną lub pisemną, wyraźną lub dorozumianą pomiędzy Stronami dotyczącą przedmiotu Umowy Umowy i w zakresie dozwolonym przez prawo. Aby uniknąć wątpliwości, Umowa wyraźnie wyłącza wszelkie standardowe warunki sprzedaży, usług i/lub działalności, które Sprzedający może rzekomo stosować w ramach Umowy lub dowolnego Zamówienia.
  5. Wszelkie zawiadomienia, zgody, zatwierdzenia, porozumienia lub inne dokumenty wymagane na mocy Umowy, w przypadku braku wyraźnych postanowień stanowiących inaczej, będą sporządzane na piśmie w języku angielskim i będą uważane za należycie wydane, jeżeli zostaną pozostawione lub przesłane przez osobiście lub listem poleconym do Strony na adres podany w Zamówieniu dla tej Strony lub na inny adres, który jedna ze Stron może okresowo wyznaczyć w drodze pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. Takie powiadomienie uważa się za otrzymane przez drugą Stronę: (i) dwa (2) Dni Robocze od daty wysłania, jeżeli powiadomienie lub inny dokument został przesłany listem poleconym; lub (ii) pięć (5) Dni Roboczych od daty wysłania, jeśli powiadomienie lub inny dokument jest wysyłany listem poleconym pocztą lotniczą; lub (iii) jednocześnie z dostawą, jeżeli przesyłka została wysłana osobiście; lub (iv) w tym samym Dniu Roboczym, w którym wysłano wiadomość e-mail, jeśli powiadomienie zostało wysłane pocztą elektroniczną. Jeżeli wiadomość e-mail zostanie wysłana po godzinie 5:00 lub nie w Dniu Roboczym, powiadomienie uważa się za otrzymane w następnym Dniu Roboczym.
  6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane przez jakikolwiek sąd lub inny właściwy organ za nieważne lub niewykonalne (w całości lub w części), pozostałe postanowienia Umowy oraz pozostałe postanowienia, których to dotyczy, będą nadal ważne.
  7. Janus nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie, w tym między innymi za brak (i) przyjęcia wykonania Usług lub (ii) odbioru Produktów, spowodowane okolicznościami od niej niezależnymi, które sprawiają, że takie wykonanie jest niepraktyczne z komercyjnego punktu widzenia, w tym: ale nie ograniczając się do klęsk żywiołowych, pożaru, powodzi, działań wojennych, terroryzmu, działań rządu, wypadku, trudności lub niedoborów siły roboczej, niemożności uzyskania towarów, sprzętu lub transportu.
  8. Sprzedający powołany jest jako niezależny wykonawca. Niniejsza Umowa nie ma na celu tworzenia ani ustanawiania ani nie będzie interpretowana jako tworzenie lub ustanawianie jakiejkolwiek agencji, partnerstwa lub relacji korporacyjnej pomiędzy Stronami, a żadna ze Stron nie jest upoważniona do wiązania drugiej Strony na mocy umowy lub w inny sposób, ani do udzielania gwarancji lub reprezentacji w imieniu drugiej Strony.
  9. Podmiot niebędący wyraźnie Stroną Umowy nie będzie miał prawa na mocy Umowy (w tym na mocy Ustawy o umowach (prawa stron trzecich) z 1999 r. lub na innej podstawie) do egzekwowania jakichkolwiek warunków Umowy. Postanowienia Ustawy o umowach (prawa stron trzecich) z 1999 r. zostaną wyraźnie wyłączone z Umowy. Niezależnie od powyższego punktu 11.9, każda Spółka Powiązana może egzekwować dowolne postanowienie Umowy.
  10. Janus będzie uprawniona do wykonywania wszelkich podjętych przez nią obowiązków oraz do korzystania z wszelkich praw przyznanych jej na mocy Umowy za pośrednictwem którejkolwiek ze Spółek Powiązanych, a wszelkie działania lub zaniechania takiej Spółki Powiązanej będą dla celów Umowy uważane za być działaniem lub zaniechaniem Janus.
  11. Prawa i środki zaradcze przewidziane w Umowie kumulują się i nie wyłączają jakichkolwiek praw lub środków przewidzianych w inny sposób przez prawo.
  12. Niepowodzenie Janus wykonanie lub wyegzekwowanie jakiegokolwiek prawa wynikającego z Umowy nie będzie uważane za zrzeczenie się tego prawa lub działanie mające na celu uniemożliwienie jego wykonania lub wyegzekwowania w dowolnym momencie lub w późniejszym czasie.
  13. Każda ze Stron Umowy jest odpowiedzialna za pokrycie własnych kosztów (a nie drugiej Strony) związanych z negocjacjami, przygotowaniem i wykonaniem Umowy.
  14. Każda ze Stron gwarantuje drugiej, że sygnatariusz lub sygnatariusze Umowy są należycie upoważnieni i umocowani do zawarcia Umowy w jej imieniu i do związania jej warunkami Umowy.
  15. Umowa nie podlega zmianom, chyba że sporządzono ją w formie pisemnej i podpisano przez należycie umocowanych przedstawicieli obu Stron.
  16. Umowa będzie regulowana i interpretowana pod każdym względem zgodnie z prawem obowiązującym w Anglii.
  17. Każda ze Stron nieodwołalnie zgadza się, że wszelkie spory lub roszczenia wynikające z lub w związku z niniejszą Umową lub z jej/jej przedmiotem lub powstaniem (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) będą ostatecznie rozstrzygane w drodze arbitrażu zgodnie z przepisami Sądu Londyńskiego Międzynarodowego Arbitrażu obowiązującego w dniu sporu lub roszczenia. Uzgodniono, że:
   1. wszelkie spory należy zgłosić Janus na piśmie w ciągu siedmiu (7) dni;
   2. trybunał będzie się składał z jednego arbitra wspólnie uzgodnionego przez Strony;
   3. w przypadku braku porozumienia Stron co do arbitrów, organem powołującym będzie Londyński Sąd Arbitrażu Międzynarodowego;
   4. językiem używanym w arbitrażu będzie język angielski; I
   5. siedzibą arbitrażu będzie Londyn, United Kingdom.
  18. Każda ze Stron będzie przestrzegać (w zakresie, w jakim mają one zastosowanie) mających zastosowanie przepisów dotyczących przeciwdziałania korupcji, przeciwdziałaniu konkurencji i praniu pieniędzy, a każda ze Stron wdroży i będzie utrzymywać odpowiednie procedury mające na celu zapobieganie wszelkim aktom przekupstwa (zgodnie z definicją tego terminu w Ustawie o przekupstwie z 2010 r.) popełnione przez każdą z odpowiednich Stron (i jej Osoby powiązane w rozumieniu Ustawy o przekupstwie z 2010 r.). Żadna ze Stron w żadnym momencie nie podejmie żadnych działań, które mogłyby być sprzeczne z Ustawą o przeciwdziałaniu przekupstwu z 2010 r. Każde naruszenie niniejszego punktu będzie uważane za istotne naruszenie Umowy.
  19. W Umowie następujące słowa będą miały następujące znaczenie, chyba że z kontekstu wynika inaczej: -

   "Spółka stowarzyszona" oznacza każdą spółkę będącą spółką zależną lub holdingiem JANUS (w stosownych przypadkach) lub od czasu do czasu jakąkolwiek spółkę zależną takiej spółki holdingowej oraz „subsydiarny"I"utrzymywać Towarzystwo” ma znaczenie określone w art. 1159 Ustawy o spółkach z 2006 r.;
   "Dnia roboczego" oznacza każdy dzień, który nie jest sobotą, niedzielą, dniem ustawowo wolnym od pracy lub dniem ustawowo wolnym od pracy w Anglii.
   "Warunki" oznacza niniejsze standardowe Warunki Zakupu Produktów i/lub Usług wraz ze wszelkimi warunkami specjalnymi uzgodnionymi na piśmie przez Sprzedawcę oraz Janus;
   "Poufna informacja" oznacza wszelkie informacje dostarczone przez Janus zgodnie z Umową, które: (i) są oznaczone jako poufne (lub w przypadku rozmów ustnych są później potwierdzone na piśmie jako poufne); lub (ii) informacje (niezależnie od sposobu ich przekazania), co do których drugiej Strony można było zasadnie oczekiwać, że będą wiedzieć, że informacje te są poufne, w tym między innymi wszelkie informacje techniczne, procesowe lub ekonomiczne pochodzące z rysunków lub zawarte w nich , specyfikacje, oprogramowanie lub inne dane, wszelkie informacje o kliencie i/lub dane dotyczące Janusklienci;
   "Umowa" oznacza każdą umowę pomiędzy Janus a Sprzedawcą w celu zakupu Produktów i/lub Usług obejmujących Zamówienie i zawierających niniejsze Warunki;
   "Control" oznacza zdolność osoby do kierowania sprawami innej osoby na podstawie własności udziałów, umowy lub w inny sposób;
   "Data dostawy" oznacza datę i godzinę dostawy Produktów, o której powiadomiono Sprzedawcę Janus uszeregowane;
   "Data wejścia w życie" oznacza datę złożenia Zamówienia;
   "Prawa własności intelektualnej" oznacza wszelkie patenty, znaki towarowe i znaki usługowe, zarejestrowane wzory, prawa do wzorów i prawa autorskie, prawa osobiste, prawa do danych i baz danych oraz inne podlegające ochronie wykazy informacji, prawa do informacji poufnych, tajemnice handlowe, wynalazki i know-how, handel oraz nazwy firm, nazwy domen, projekty graficzne, logo i szata graficzna (w tym wszelkie rozszerzenia, wznowienia i odnowienia, w stosownych przypadkach) w każdym przypadku, zarejestrowane lub niezarejestrowane, oraz wnioski dotyczące któregokolwiek z nich oraz wartość firmy związana z którymkolwiek z nich i wszelkimi prawa lub formy ochrony o podobnym charakterze i mające skutek równoważny lub podobny do któregokolwiek z nich, które mogą istnieć w dowolnym miejscu na świecie;
   "Janus" znaczy Janus International Europe Limited (numer firmy: 03289427), której główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się pod adresem 102b The Green, Twickenham, średni seks, United Kingdom, TW2 5AG;
   "Laws" oznacza: (a) wszelkie ustawy lub proklamacje lub wszelkie ustawodawstwo delegowane lub podporządkowane; (b) wszelkie mające zastosowanie wytyczne, wskazówki, ustalenia, standardy lub zatwierdzenia; oraz (c) wszelkie obowiązujące i wiążące orzeczenia odpowiedniego sądu, w każdym przypadku obowiązujące od czasu do czasu;
   "Straty" oznacza wszelkie straty w przeliczeniu na funt za funt, w tym utratę przychodów lub działalności, zobowiązania, szkody, koszty (w tym koszty prawne i wypłaty), wydatki, roszczenia, żądania lub postępowania, niezależnie od tego, jakie są powstałe i poniesione lub poniesione przez Janusw każdym przypadku niezależnie od tego, czy strata powstała w toku zwykłej działalności gospodarczej, czy też była w inny sposób racjonalnie przewidywalna;
   "Zamówienie" oznacza zamówienie zakupu Produktów i/lub Usług wydane przez Janus czy to w drodze formalnego nakazu za pomocą a Janus wydany szablon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;
   " Produkty" oznacza produkty określone w odpowiednim Zamówieniu;
   "Usługi" oznacza usługi, które Sprzedawca ma wykonać zgodnie z odpowiednim Zamówieniem;
   "Specyfikacja" oznacza specyfikację Produktów (jeśli dotyczy) załączoną do odpowiedniego Zamówienia;
   "Sprzedawca" oznacza Sprzedawcę Produktów wskazanych w Zamówieniu.
  20. Nagłówki w Umowie służą wyłącznie wygodzie i nie mają wpływu na jej interpretację.
  21. Wszelkie odniesienia do jakiejkolwiek ustawy lub przepisu ustawowego należy rozumieć, jeśli z kontekstu nie wynika inaczej, jako odniesienie do tej ustawy lub przepisu, który jest od czasu do czasu zmieniany, konsolidowany, modyfikowany, rozszerzany, ponownie uchwalany lub zastępowany.
  22. Klauzula stanowi odniesienie do klauzuli Umowy.
  23. Jeżeli i tylko w takim zakresie istnieje konflikt pomiędzy Zamówieniem a Warunkami, Zamówienie będzie miało pierwszeństwo przed Warunkami.
  24. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, słowa oznaczające liczbę pojedynczą obejmują liczbę mnogą i odwrotnie, słowa oznaczające dowolną płeć obejmują wszystkie rodzaje, a słowa oznaczające „osoby” obejmują osoby fizyczne, osoby prawne, stowarzyszenia i spółki nieposiadające osobowości prawnej.
  25. Wszelkie listy lub przykłady następujące po słowie „w tym” należy interpretować bez ograniczania ogólności poprzednich słów.
  26. „Strona” oznacza każdą Stronę Umowy indywidualnie, a „Strony” odnoszą się do wszystkich Stron Umowy łącznie. Strona obejmuje wszystkich dozwolonych cesjonariuszy danej Strony.
  27. Odniesienia do „pisemnych” lub „pisemnych” nie obejmują faksu ani poczty elektronicznej.
Ostatnia edycja: lipiec 2021 r

Pobierz aplikację Nokē

Odwiedzić noke.app na urządzeniu mobilnym, aby pobrać aplikację i bezproblemowo uzyskać dostęp do pamięci masowej za pomocą smartfona.

Bezproblemowo uzyskaj dostęp do swojej jednostki pamięci za pomocą smartfona.