Warunki sprzedaży

Poniżej znajdziesz Janus International Europe Ograniczone warunki sprzedaży.

CZĘŚĆ B – WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Forma umowy
  1. Umowa między stronami zostanie zawarta dopiero po podpisaniu przez obie strony Warunków Handlowych Janus akceptuje zacytowaną Specyfikację pomiędzy Kupującym a Janus, zapewniając Janus-wydał Kupującemu numer referencyjny. Podpisanie przez strony Warunków Handlowych będzie stanowiło jednoznaczną zgodę obu stron na związanie się niniejszymi Warunkami (i Warunkami Dodatkowymi).
  2. Strony potwierdzają i zgadzają się, że Warunki Dodatkowe określone w Części C będą miały zastosowanie wyłącznie do wszelkich Prac podejmowanych przez Janus, a takie Dodatkowe Warunki nie mają zastosowania, gdy Janus dostarcza wyłącznie Towary.
 2. Definicje i interpretacje
  1. Terminy zdefiniowane w Warunkach Handlowych mają znaczenie w nich nadane.
  2. Następujące słowa i wyrażenia mają znaczenie określone poniżej, chyba że z kontekstu wynika inaczej:
   1. Dnia roboczego oznacza dzień (inny niż sobota, niedziela lub święto państwowe), w którym banki w Londynie są otwarte;
   2. Warunki oznacza niniejsze warunki sprzedaży;
   3. Poufna informacja oznaczają wszelkie informacje dostarczone przez którąkolwiek ze stron w ramach Umowy, które są albo (i) oznaczone jako poufne (lub w przypadku rozmów ustnych później potwierdzone na piśmie jako poufne) albo (ii) informacje (bez względu na sposób ich przekazania), które są takiego rodzaju, że druga strona mogła zasadnie oczekiwać, że będzie wiedziała, że ​​informacje są poufne;
   4. Termin płatności oznacza datę, w której Janusuprawnienie do płatności staje się wymagalne na mocy Umowy;
   5. Ostateczny termin płatności oznacza dzień, w którym Kupujący musi dokonać płatności Janus;
   6. Towary oznacza towary/produkty, które mają być dostarczane przez Janus Kupującemu określonemu w Warunkach handlowych;
   7. Praktyczne ukończenie nastąpi w dniu, w którym Janus uzna, za pośrednictwem wiadomości e-mail PDC (Praktycznej Daty Ukończenia) lub w inny sposób, że ukończył wszystkie Prace zgodnie z warunkami Kontraktu, z wyjątkiem drobnych wad;
   8. Cena oznacza całkowitą kwotę do zapłaty Janus zgodnie z Warunkami Handlowymi;
   9. Cytat oznacza wycenę wydaną przez Janus Kupującemu w odpowiedzi na Specyfikację określającą warunki, na jakich Janus jest skłonny dostarczyć Towary i/lub Prace, o których mowa w numerze referencyjnym wydanym przez Janusi potwierdzone w Warunkach Handlowych;
   10. Specyfikacja oznacza specyfikację Towarów i/lub Prac dostarczonych przez Kupującego Janus, określające wymagania Kupującego, od którego dokonuje się zakupu JanusOraz
   11. Prace oznacza prace, które mają być wykonane Janus, jeśli dotyczy, zgodnie z Warunkami Handlowymi, wraz ze wszelkimi zmianami dokonanymi zgodnie z Umową. Jeżeli Umowa dotyczy dostawy Towarów i wykonania Prac, uznaje się, że wyrażenie „Prace” obejmuje także dostawę Towarów.
  3. Odniesienie do ustawy lub przepisu ustawowego oznacza odniesienie do takiej ustawy lub przepisu w brzmieniu zmienionym lub ponownie uchwalonym. Odniesienie do ustawy lub przepisu ustawowego obejmuje wszelkie ustawodawstwo podporządkowane wydane na podstawie tej ustawy lub przepisu ustawowego, ze zmianami lub ponownym uchwaleniem.
  4. Wszelkie wyrażenia wprowadzone przez terminy, w tym, w szczególności, lub jakiekolwiek podobne wyrażenia, należy rozumieć jako ilustracyjne i nie będą ograniczać znaczenia słów poprzedzających te terminy.
  5. Odniesienie do formy pisemnej lub pisemnej obejmuje pocztę elektroniczną.
  6. Cytat podany przez Janus nie stanowią oferty i mogą zostać wycofane lub zmienione w dowolnym momencie przed przyjęciem zamówienia przez Janus. Oferta jest ważna wyłącznie przez okres 30 dni od daty jej wystawienia.
  7. Wszelkie próbki, rysunki, materiały opisowe lub reklamy wyprodukowane przez Janus oraz wszelkie opisy i ilustracje zawarte w Januskatalogi lub broszury są tworzone wyłącznie w celu przedstawienia przybliżonego wyobrażenia o Towarach, o których mowa w nich. Nie stanowią one części Kontraktu ani nie mają żadnej mocy umownej, chyba że zostały wyraźnie wymienione w Dokumentach Kontraktowych. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy Umową a rysunkami, pierwszeństwo ma niniejsza Umowa.
  8. Po zakończeniu projektu rysunki powykonawcze mogą zostać udostępnione Kupującemu, ale nie stanowią części Januszobowiązań umownych wynikających z niniejszej Umowy.
  9. Wszelkie warunki zawarte w jakimkolwiek dokumencie dostarczonym przez Kupującego nie mają zastosowania i zostaną wyłączone, chyba że zostanie to wyraźnie uzgodnione na piśmie przez Janus.
  10. Żadne zmiany nie będą wprowadzane do niniejszych Warunków (lub Warunków Dodatkowych), chyba że zostanie to wyraźnie uzgodnione przez Janus w formie pisemnej w Warunkach handlowych.
 3. Ogólne obowiązki Janus
  1. Janus dostarczy Towary i wykona (lub zleci wykonanie) Prac, stosownie do przypadku, zgodnie z Umową.
 4. Ogólne obowiązki Kupującego
  1. Kupujący zapewni Janus z dokładną Specyfikacją Towarów i/lub Dzieł, od których chce dokonać zakupu Janus. Janus następnie potwierdzi Towary i/lub Dzieła, które jest skłonny dostarczyć, oraz warunki, na jakich jest skłonny dostarczyć Towary/Działa, w pisemnej Ofercie, zgodnie z Warunkami Handlowymi.
  2. Kupujący udostępni bezpłatnie Janus wszelkie rozsądne i niezbędne uczestnictwo oraz udogodnienia umożliwiające Janus rozładować i składować Towary oraz przeprowadzić i zakończyć Prace na Placu Budowy, a także zapewnić obsługę i udogodnienia określone w Dokumentach Kontraktowych (jeśli istnieją).
  3. Kupujący jest odpowiedzialny za zapewnienie Janus jest w stanie bezpiecznie i terminowo dostarczyć Towar i jest odpowiedzialny za jego zapewnienie Janus jest w stanie bezpiecznie i terminowo podjąć się prac. Nie ograniczając się do ogólności powyższego, Kupujący ma obowiązek:
   1. zapewniać Janus z pełnym dostępem do Strony, zgodnie z wymaganiami Janusi nie powinny utrudniać ani uniemożliwiać Janus od dostarczenia Towarów lub wykonania Prac, stosownie do przypadku;
   2. będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie Towarów na Miejscu i będzie ponosić odpowiedzialność za jakąkolwiek kradzież z Miejsca Budowy lub uszkodzenie Towarów, które nastąpi na Terenie Budowy;
   3. dostarczyć odpowiednie, szczegółowe i dokładne instrukcje dotyczące dostawy Janus w Warunkach Handlowych i będą aktualizowane Janus niezwłocznie, jeżeli zajdzie potrzeba wprowadzenia zmian do takich instrukcji. Jeżeli takie zmiany zostaną uzgodnione przez JanusKupujący będzie odpowiedzialny za wszelkie koszty wynikające z takich zmian lub specjalnych wymagań dowolnej Strony;
   4. zapewniać Janus w razie potrzeby z kodami dostępu lub danymi wejściowymi do recepcji z załogą;
   5. przygotować witrynę do Janus dostępu, przeglądu (w razie potrzeby), dostarczenia i wykonania zleconych prac oraz powiadamiania Janus jeśli Strona zostanie uznana za niegotowa.
  4. Kupujący akceptuje fakt, że wszelkie dodatkowe opłaty wynikające z nieudanych dostaw, dostępności, robocizny lub jakichkolwiek innych opóźnień zostaną poniesione przez Kupującego.
 5. Cena kontraktu
  1. Cena będzie taka, jak określono w Ofercie, w oparciu o dzisiejsze dostępne ceny i nie zawiera podatku VAT, GST, TVA, ceł, opłat celnych i WSZYSTKICH innych odpowiednich opłat, za które odpowiada Kupujący, według stawki obowiązującej w dniu zamówienia Kupującego.
  2. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, Janus ma prawo dostosować Cenę, aby uwzględnić wszelki wzrost wszelkich kosztów bezpośrednich lub pośrednich (w tym materiałów i robocizny, a także wszelkich innych elementów stron trzecich, które stanowią jakąkolwiek część zakresu) w celu Janus od daty zawarcia Umowy i wszelkich zmian wskazanych zgodnie z klauzulą ​​8.
  3. Jeżeli w wyniku wyceny (lub jakiejkolwiek zmiany określonej zgodnie z klauzulą ​​8) ceny stali i odpowiednie kursy walutowe zmienią się o 5% lub więcej, Janus uprawniony jest do dostosowania Ceny w celu uwzględnienia tej zmiany.
  4. Z zastrzeżeniem punktów 1, 5.2 i 5.3 powyżej, Cena określona w Ofercie jest niezmienna przez 30 dni od daty Ofertowania i ogólnie przyjmuje się, że klient posiada odpowiednie zamrożenie specyfikacji oraz postęp budowy i dostęp do budynków dla dowolnego zakresu Janusprace mogły zostać wykonane w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy, aby uniknąć konieczności ponownej wyceny.
 6. Oplata
  1. Wszelkie zapytania dotyczące faktur lub nieścisłości muszą mieć formę pisemną i zostać dostarczone przez Janusdział kontroli kredytowej w ciągu siedmiu dni od daty wystawienia faktury. Wszystkie faktury będą adresowane do kontrahenta.
  2. O ile nie zostało to wyraźnie zaproponowane i uzgodnione przez Janus, faktury za projekty, których instalacja trwa krócej niż trzy tygodnie, będą wystawiane w następującej kolejności:
   1. kaucja i ostateczna wartość Umowy zgodnie z Warunkami Handlowymi; Następnie
   2. różnice będą fakturowane tak szybko, jak to będzie możliwe, po uzgodnieniu przez strony.
  3. O ile nie zostało to wyraźnie zaproponowane i uzgodnione przez Janus, faktury za projekty, których instalacja przekracza trzy tygodnie, będą wystawiane w następującej kolejności:
   1. depozyt; Następnie
   2. raty postępu projektu i ostateczna wartość Umowy; Następnie
   3. różnice będą fakturowane tak szybko, jak to będzie możliwe, po uzgodnieniu przez strony.
  4. Terminem płatności jest dzień wystawienia faktury dostarczonej przez Janus. O ile nie uzgodniono inaczej pomiędzy Janus a Kupującym i wyszczególnione na fakturach wystawianych przez JanusKupujący zapłaci Cenę (lub jej odpowiednią część) w terminie 14 dni od Terminu Płatności („Ostateczny termin płatności”).
  5. Jeżeli strony uzgodniły w Warunkach handlowych, że Kupujący zaangażuje Zewnętrznego dostawcę usług finansowych do finansowania projektu, Kupujący przedstawi na żądanie pisemny dowód zgody Zewnętrznego dostawcy usług finansowych na zawarcie przez Kupującego Umowy na niniejszych warunkach z Janus. W przypadku, gdy Kupujący zaangażuje Zewnętrznego Dostawcę Finansowego, Kupujący gwarantuje, że uzyska pisemny dowód zgody Zewnętrznego Dostawcy Finansowego na to, że Kupujący zawarł już Umowę oraz że Zewnętrzny Dostawca Finansowy będzie przestrzegać zasad fakturowania oraz warunki płatności uzgodnione w Umowie. Jeżeli faktura ma zostać wystawiona na inną firmę niż Kupujący, Kupujący jest zobowiązany podać swoje dane handlowe Janus. Kupujący będzie przez cały czas odpowiedzialny za wszystkie płatności należne w ramach Umowy, niezależnie od tego, czy Kupujący zaangażował jakiegokolwiek Zewnętrznego Dostawcę Finansowego, czy nie.
  6. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w Ostatecznym Terminie Płatności, wówczas cała cena za wszystkie Towary zakupione lub uzgodnione do nabycia przez Kupującego będzie wymagalna i płatna bez żądania i Janus będzie (bez uszczerbku dla innych dostępnych środków) uprawniony do:
   1. opóźnić rozpoczęcie i dostawę Towarów i/lub Prac;
   2. potraktować takie niepowodzenie jako odrzucenie, anulować Umowę i wycofać prace związane z nią; w takim przypadku mogą obowiązywać opłaty w celu odzyskania kosztów i odszkodowania Janus;
   3. zawiesić Umowę, w takim przypadku Kupujący wyrazi na to zgodę Janus rozsądny okres czasu na ponowne rozpoczęcie Prac po dokonaniu płatności i zapłaci Janusuzasadnione koszty i wydatki związane z ponowną mobilizacją; i/lub
   4. obciążyć Kupującego odsetkami (naliczanymi codziennie) od niezapłaconych kwot, przed i po wydaniu wyroku, według stopy 8% APR powyżej podstawy obowiązującej Bank of England w danym momencie.
  7. Płatność zostanie dokonana bez potrąceń, potrąceń, zastawów, potrąceń lub jakichkolwiek innych podobnych praw lub roszczeń. Janus wyraźnie nie akceptuje zatrzymania, kar umownych, rabatów od osób trzecich ani zaległości, chyba że uzgodniono to na piśmie przed rozpoczęciem jakiejkolwiek Umowy.
  8. Firmy kupujące spoza Wielkiej Brytanii, które nie są w stanie zapewnić Janus z zatwierdzonym numerem VAT, zostanie doliczony odpowiedni podatek VAT.
  9. Płatność uważa się za dokonaną w momencie wpływu wpłaconych kwot Januswyznaczony rachunek bankowy w rozliczonych środkach.
  10. Janus może przeprowadzić kontrolę kredytową Kupującego lub dowolnego zewnętrznego dostawcy usług finansowych, z którego korzysta Kupujący. Wyrażając zgodę na Umowę, Kupujący wyraża zgodę na taką kontrolę zdolności kredytowej (i uzyska taką zgodę od dowolnego zewnętrznego dostawcy usług finansowych, z którego skorzysta) oraz na udostępnianie w tym celu danych Kupującego agencjom informacji kredytowej.
  11. Janus będzie uprawniony do odzyskania wszelkich opłat prawnych i kosztów poniesionych w trakcie wszelkich działań egzekucyjnych i/lub windykacyjnych w związku z niezapłaconymi lub opóźnionymi kwotami należnymi na mocy niniejszej Umowy.
  12. Wszystkie płatności należne na mocy Umowy będą dokonywane w walucie określonej w Wycenie lub w innej walucie uzgodnionej na piśmie Janus. Kwoty do zapłaty będą zgodne z wyceną i nie będą zmieniane ze względu na wahania kursów walut lub opłaty za przeliczenie.
 7. Gwarancja
  Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym punkcie 7, Janus nie udziela żadnej gwarancji w odniesieniu do wydajności lub stanu Towarów lub Dzieł.
  Towar wyprodukowany przez Janus (w tym materiały ścianek działowych i drzwi)
  1. Janus udziela gwarancji na własne wyprodukowane lub wyprodukowane Towary, w tym materiały ścianek działowych i drzwi, na okres dwudziestu (20) lat od daty produkcji, a na produkty mechaniczne na okres pięciu (5) lat od daty produkcji. W takich okresach gwarancji Janus według własnego uznania albo naprawi wadliwy Towar bez opłat za części i robociznę, albo zapewni zamiennik w zamian za wadliwy Towar na warunkach określonych w punkcie 7.6 poniżej.
  2. Janus gwarantuje, że Towary wyprodukowane i dostarczone przez Janus zgodnie z niniejszą Umową będą wolne od wad materiałowych/wykonania. JanusZobowiązania wynikające z niniejszej gwarancji ograniczają się wyłącznie do naprawy lub wymiany, przy czym Janus", dowolną część Towarów, która przy prawidłowej instalacji, użytkowaniu i konserwacji okazała się wadliwa pod względem materiału lub wykonania w ciągu jednego (1) roku od daty rozpoczęcia wysyłki lub instalacji, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
  3. Produkty zamienne dostarczane przez Janus w przypadku prac gwarancyjnych może być nowy lub regenerowany, ale będzie działał jak nowy. Aby uniknąć wątpliwości, produkty zamienne będą objęte gwarancją jedynie przez okres pozostały do ​​pierwotnego okresu gwarancji.
  4. Kompletujemy wszystkie dokumenty (wymagana jest kopia paszportu i XNUMX zdjęcia) potrzebne do Janus będzie starał się dostarczyć Towary zgodnie z jakością przedstawionych próbek, nie można tego zagwarantować i nie można sugerować żadnych warunków ani gwarancji w tym zakresie.
  5. Dla uniknięcia wątpliwości, powołanie się na Towary wyprodukowane przez Janus nie obejmuje żadnych części ani materiałów stanowiących część Towaru, ale które zostały dostarczone do użytku przez osoby trzecie Janus lub dodane do wytwarzanych przez nich Towarów.
   Warunki gwarancji
  6. Gwarancje określone w niniejszym punkcie 7 udzielane są przez Janus ściśle pod następującymi warunkami:
   1. Kupujący powiadomi Janus o danym naruszeniu gwarancji na piśmie przed upływem odpowiedniego okresu gwarancji i musi ją przekazać Janus odpowiednią możliwość naprawienia zarzucanego naruszenia w pierwszej kolejności. Wszelkie naruszenia lub domniemane naruszenia zgłoszone poza odpowiednim okresem gwarancyjnym nie będą objęte gwarancją;
   2. gwarancje nie mają zastosowania do normalnego zużycia lub jakichkolwiek wad, awarii lub uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą lub nieprawidłową instalacją, użytkowaniem lub zastosowaniem, niewłaściwym użytkowaniem, zaniedbaniem lub niewłaściwą lub nieodpowiednią konserwacją i opieką, w tym między innymi tymi, o których mowa w instrukcja;
   3. gwarancja nie ma zastosowania do uszkodzeń powstałych w wyniku napraw lub prób napraw dokonanych przez Kupującego lub jakąkolwiek osobę inną niż Janus lub jego zatwierdzeni przedstawiciele;
   4. gwarancje nie mają zastosowania do jakichkolwiek Towarów i/lub Dzieł, które zostały zmienione, zmodyfikowane, dostosowane lub zintegrowane z jakimkolwiek innym produktem(ami);
   5. gwarancje nie mają zastosowania do jakichkolwiek produktów eksploatacyjnych (takich jak baterie), które normalnie zużywają się podczas pracy lub których normalna żywotność jest z natury krótsza niż odpowiedni okres gwarancji;
   6. Towary używane na zewnątrz, z zastrzeżeniem, że nie wszystkie Towary nadają się do użytku zewnętrznego, będą odporne na warunki atmosferyczne i nie będą odporne na warunki atmosferyczne;
   7. Janus„odpowiedzialność za naprawę lub wymianę wadliwego Towaru jest jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym przysługującym Kupującemu z tytułu naruszenia gwarancji; I
   8. Janus nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe, niezależnie od tego, czy Janus został uprzednio powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód.
  7. W zakresie jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy podsumowaniem warunków gwarancji przedstawionym w niniejszym dokumencie a pełną gwarancją przedstawioną na stronie Janusstronie internetowej, postanowienia pełnej Gwarancji na Janusstrona internetowa użytkownika ma pierwszeństwo.
 8. Wariacje
  1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że wszelkie zmiany w Specyfikacji lub charakterze Towarów i/lub Prac, których zażąda Kupujący, mogą wiązać się z czasem i kosztami.
  2. Wartość wszystkich zmian wnioskowanych przez Kupującego i zaakceptowanych przez Janus zostaną powiadomione i wystawione Kupującemu fakturę do dnia Janus tak szybko, jak to możliwe.
  3. Jeżeli Kupujący złoży ustną lub e-mailową prośbę o zmianę, Kupujący dostarczy podpisane potwierdzenie tej instrukcji w ciągu 24 godzin, oraz Janus nie ma obowiązku honorowania takiej zmiany przed otrzymaniem takiego potwierdzenia. Gdzie Janus zostanie poproszony o dokonanie takiej zmiany przed otrzymaniem potwierdzenia i (według własnego uznania) zdecyduje się to zrobić, wszelkie koszty poniesione przez Janus w wyniku podjęcia takiej zmiany przypada Kupującemu.
  4. Dodatkowe koszty wynikające ze zmian wprowadzonych z powodu niedokładności Specyfikacji Kupującego lub informacji podanych przez Kupującego, lub zmian wprowadzonych do ustaleń zawartych w Warunkach Handlowych i/lub Ofercie, leżą w gestii Kupującego.
  5. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Towary lub Prace zostaną zawieszone, przełożone lub zakończone z jakiegokolwiek powodu innego niż decyzja podjęta przez Januswszelkie koszty z tym związane ponosi Kupujący.
  6. Janus zastrzega sobie prawo do wprowadzenia uzasadnionych zmian w Warunkach Handlowych i/lub Ofercie, jeśli zajdzie taka potrzeba, według własnego uznania lub w celu spełnienia wymogów ustawowych.
  7. Jeżeli budynki/konstrukcje nie są kompletne lub nie można dokonać dokładnych pomiarów na Placu Budowy, rozmiary i koszty dostarczonych Towarów są szacunkowe i mogą podlegać weryfikacji, gdy dostępne będą dokładne pomiary.
  8. Janus nie ma żadnego obowiązku zaakceptowania proponowanej zmiany Towarów lub Dzieł.
 9. Zakończenie
  1. Bez ograniczania innych praw i środków zaradczych, Janus ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, za pisemnym wypowiedzeniem, jeżeli:
   1. Kupujący dopuści się możliwego do naprawienia naruszenia któregokolwiek z postanowień Umowy i nie naprawi go w ciągu 14 dni od otrzymania od Janus pisemnego powiadomienia zawierającego szczegółowe informacje dotyczące naruszenia wymagającego usunięcia;
   2. Kupujący dopuści się nieodwracalnego naruszenia któregokolwiek z postanowień Umowy;
   3. Kupujący zostanie objęty zarządem lub stanie się niewypłacalny, zostanie zlikwidowany lub rozwiązany, lub w inny sposób podlega którymkolwiek z okoliczności lub zdarzeń określonych w punkcie 1; Lub
   4. nastąpiła jakakolwiek istotna zmiana w kierownictwie Kupującego lub jeżeli spółka Kupującego nie kontynuuje działalności lub uważa się, że nie działa.
  2. Gdzie Janus rozwiązuje Umowę zgodnie z pkt. 1, Janus będzie uprawniony do zapłaty wartości Dzieł i/lub Towarów wykonanych/dostarczonych dotychczas (pomniejszonej o kwoty już zapłacone), uzasadnionej demobilizacji lub innych poniesionych kosztów oraz kwoty z tytułu utraconego zysku i kosztów ogólnych.
  3. Jeżeli Kupujący będzie chciał zrezygnować z projektu, wówczas Janus będzie uprawniony do zwrotu poniesionych kosztów i utraconego zysku.
  4. Każde postanowienie Umowy, które wyraźnie lub w sposób dorozumiany ma wejść w życie lub pozostać w mocy w dniu rozwiązania Umowy lub po jej rozwiązaniu, pozostanie w pełnej mocy i skuteczności.
 10. Ubezpieczenia i szkody w mieniu
  1. Janus nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie Prac, Placu Budowy lub Towarów znajdujących się na Placu Budowy. Kupujący ponosi odpowiedzialność za uzyskanie polisy ubezpieczeniowej obejmującej takie ryzyko.
 11. Odpowiedzialność
  1. Janus uzyskał ochronę ubezpieczeniową w zakresie własnej odpowiedzialności prawnej za roszczenia związane z Umową i nie miał możliwości uzyskania ubezpieczenia w odniesieniu do niektórych rodzajów strat po komercyjnie opłacalnej cenie. Limity i wyłączenia określone w paragrafie 11 odzwierciedlają zakres ubezpieczenia Janus był w stanie zorganizować, a Kupujący jest odpowiedzialny za dokonanie własnych ustaleń w sprawie ubezpieczenia wszelkich nadmiernych strat.
  2. Ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszym punkcie 11 mają zastosowanie do każdej odpowiedzialności wynikającej z Umowy lub z nią związanej, w tym odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej (w tym zaniedbania), wprowadzenia w błąd, restytucji lub innej.
  3. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie uzgodnionych na piśmie przez Janus oraz z wyjątkiem sytuacji, gdy Towary są sprzedawane osobie działającej jako konsument (w rozumieniu ustawy o nieuczciwych warunkach umownych z 1977 r.), wszelkie gwarancje, warunki lub inne warunki wynikające z ustawy lub prawa zwyczajowego są wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
  4. Z zastrzeżeniem punktu 11, Januscałkowitą odpowiedzialność wobec Kupującego w odniesieniu do wszystkich spraw wynikających z, w ramach lub w związku z Umową, w tym (bez ograniczeń) za jakiekolwiek naruszenie Januszobowiązania wynikające z Umowy, niezależnie od tego, czy wynikają z umowy, czynu niedozwolonego, ustawy, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub z innego powodu, nie będą przekraczać Ceny.
  5. Janus nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu jakichkolwiek oświadczeń, dorozumianej gwarancji, warunku lub terminu lub jakichkolwiek obowiązków wynikających z prawa zwyczajowego, wynikających z Umowy, za jakiekolwiek straty lub szkody następcze (w tym utratę zysku oraz spowodowane zaniedbaniem Janus lub w inny sposób), powstałe w związku z dostawą Towarów, ich użytkowaniem lub odsprzedażą, chyba że zostało to wyraźnie uzgodnione na piśmie przez Janus. Ustawowe prawa konsumentów nie są naruszone.
  6. Janus nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek reprezentację swoich pracowników lub agentów, chyba że zostanie to potwierdzone na piśmie przez Janus.
  7. Z zastrzeżeniem punktu 11, całkowicie wyłączone są następujące rodzaje strat:
   1. utrata zysków;
   2. utrata sprzedaży lub biznesu;
   3. utrata umów lub kontraktów;
   4. strata wynikająca z opóźnień w czasie;
   5. utrata przewidywanych oszczędności lub przewidywanych przychodów;
   6. utrata możliwości korzystania lub uszkodzenie oprogramowania, danych lub informacji;
   7. utrata lub uszkodzenie wartości firmy; I
   8. stratę pośrednią lub następczą.
  8. Wszelkie błędy lub pominięcia w jakimkolwiek dokumencie lub informacji Janus mogą zostać poprawione bez ponoszenia odpowiedzialności przez Janus. Brak opisu i ilustracji w jakiejkolwiek literaturze Janus będą stanowić część Umowy.
  9. Żadne roszczenia ani postępowania wynikające z lub związane z Umową i/lub Dziełami i/lub Towarami nie będą wnoszone przeciwko Janus po upływie 6 lat od dnia Praktycznego Zakończenia Robót lub od ostatniego dnia dostarczenia Towaru, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.
  10. Janusodpowiedzialność za śmierć, obrażenia osób i szkody w mieniu będzie ograniczona wyłącznie w zakresie, w jakim taka śmierć, obrażenia lub szkoda zostały spowodowane przez zaniedbanie lub niewykonanie zobowiązania przez Janus.
  11. Żadne z postanowień niniejszego punktu 11 nie wyłącza ani nie ogranicza Janusodpowiedzialność za (i) śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez Januszaniedbanie; (ii) oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd; (iii) naruszenie warunków określonych w art. 12 ustawy o sprzedaży towarów z 1979 r.; lub (iv) produkty wadliwe zgodnie z Ustawą o ochronie konsumentów z 1987 r.; lub z jakiejkolwiek innej sprawy, w odniesieniu do której prawo przewiduje, że odpowiedzialność nie może być wyłączona ani ograniczona.
 12. Odbiór i dostawa
  1. Towary zostaną dostarczone na Adres Dostawy i w Terminie(-ach) Dostawy określonym w Warunkach Handlowych, z zastrzeżeniem Warunków Dostawy określonych w Warunkach Handlowych. Wysyłki będą wyceniane i transportowane bezpośrednią trasą, bez opieki i nie drobnicowo, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.
  2. Niezależnie od postanowień punktu 1, Janusobowiązek dostarczenia Towaru w Terminie Dostawy jest uwarunkowany otrzymaniem zadatku do Janus (zgodnie z pkt. 6) dłużej niż termin realizacji określony w Warunkach Handlowych przed Datą Dostawy. Kupujący przyjmuje do wiadomości i wyraża na to zgodę Janus wymaga co najmniej czasu realizacji od momentu otrzymania zaliczki w celu zrealizowania dostawy, a jeżeli otrzymanie zaliczki jest krótsze niż czas realizacji przed Datą Dostawy, Janus będzie uprawniony do odpowiedniego dostosowania Terminu Dostawy.
  3. W przypadku odbioru Towarów wszystkie Towary muszą zostać odebrane w ciągu pięciu Dni Roboczych od dnia Janus udostępnienie Towaru do dostawy, chyba że zostało to uzgodnione przez Janus odrębnie na piśmie w Warunkach handlowych. Wszelkie koszty związane z opóźnionym odbiorem będą pokrywane przez Kupującego.
  4. W przypadku, gdy materiały/Towary zostały wyprodukowane przez Janus, Gdzie Janus została opóźniona/odroczona dostawa do lokalizacji Kupującego z jakiejkolwiek przyczyny, która nie jest bezpośrednio spowodowana JanusKupujący akceptuje koszty magazynowania Towaru w wysokości 5% wartości materiałów miesięcznie lub ich część.
  5. W przypadku, gdy materiały/Towary zostały dostarczone Janus za pośrednictwem strony trzeciej, w przypadku konieczności składowania jakichkolwiek materiałów poza terenem Budowy po planowanych terminach dostawy, wszelkie koszty poniesione przez Janus zostaną doliczone do wartości Umowy i przyjęte jako płatne przez Kupującego.
  6. Janus uprawniony jest do dostarczenia Towaru w jednej lub większej liczbie przesyłek w celu uwzględnienia Januswymagań produkcyjnych lub sekwencji kompilacji. Janus będzie mieć wyłączne prawo do zaakceptowania wszelkich żądań Kupującego dotyczących kolejności, co może nałożyć na Kupującego dodatkowe opłaty.
  7. W przypadku zakupu Towarów wyłącznie w ramach dostawy, Janus nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty poniesione przez Kupującego w przypadku opóźnienia dostawy.
  8. Jeżeli pięć Dni Roboczych po dniu, w którym Janus doszło do opóźnienia/odroczenia dostawy lub odbioru, Kupujący nie podjął się ich odbioru lub dostawy, Janus może odsprzedać lub w inny sposób zbyć część lub całość Towarów i po odjęciu uzasadnionych kosztów przechowywania i sprzedaży rozliczyć Kupującego z nadwyżki ponad Cenę Towarów lub obciążyć Kupującego wszelkimi brakami poniżej Ceny Towarów.
  9. Kupujący zutylizuje materiały opakowaniowe Towarów na własny koszt i zabezpieczy je Janus od wszelkich zobowiązań prawnych związanych z takimi odpadami opakowaniowymi.
  10. Jeśli dostęp do Placu budowy jest utrudniony i materiały muszą być rozładowywane ręcznie, chyba że zostało to wyraźnie zaakceptowane/uzgodnione inaczej na piśmie przez Janus, Kupujący będzie odpowiedzialny za wszelkie dodatkowe koszty z tym związane. Piłka ręczna może obejmować, ale nie ogranicza się do (ze względu na nieznaną sytuację na miejscu), każdy rodzaj dodatkowego ręcznego/mechanicznego przenoszenia materiałów wymaganych z ciężarówki/pojazdu/windy/palety/dostępu przez okna lub w inny sposób, który mógłby zostać uznany za być nietypowym i niezakłóconym dostępem.
  11. Koszt zapewnienia wózków widłowych, jeśli jest uwzględniony w Warunkach Handlowych, pozwala na rozładunek materiałów z każdej dostawy za pomocą standardowego wózka widłowego i ich bezpośrednie i równomierne rozprowadzenie na każde piętro. Jeżeli warunki panujące na miejscu wymagają w tym celu specjalistycznego zakładu lub dodatkowej siły roboczej, wówczas Kupujący zostanie obciążony dodatkową opłatą Janus zapewnia tę roślinę lub siłę roboczą.
  12. Wartość frachtu podana w Warunkach Handlowych, jeśli ma to zastosowanie, zakłada, że ​​Kupujący będzie kontrolował wszystkie aspekty dostawy. Jeżeli wymaganych jest wiele dat lub lokalizacji dostawy, koszt transportu może wzrosnąć. Wartość frachtu uwzględnia również możliwość dostarczenia wszystkich materiałów w ustalonych terminach.
  13. W przypadku wysokich systemów o wysokości co najmniej trzech metrów Kupujący będzie odpowiedzialny za wszelkie powiązane dodatkowe koszty transportu/dostawy na Plac budowy.
 13. Uszkodzenie dostarczonego Towaru
  1. JanusDrzwi są pakowane i ładowane z zachowaniem ostrożności, aby zminimalizować uszkodzenia w transporcie. Jednakże ze względu na warunki drogowe i procedury obsługi spedytorów na zewnątrz Januspod kontrolą, są wyjątki. Uszkodzenia transportowe, takie jak wgniecenia lub wgniecenia, a także lekkie uszkodzenia lakieru powstałe w wyniku zużycia podczas transportu, są klasyfikowane jako normalne i dlatego nie stanowią uzasadnionego powodu do zwrotu lub odmowy dostawy drzwi. Janus dostarczy farbę zaprawkową, ale nie może przyjąć zwrotu drzwi.
  2. Widoczne uszkodzenia transportowe lub inne uszkodzenia inne niż określone w punkcie 1 powyżej należy niezwłocznie zgłosić. Kupujący powinien sprawdzić drzwi po przybyciu na miejsce przed podpisaniem dokumentów wysyłki/dostawy. Kupujący poinformuje dostawcę o takich uszkodzeniach lub brakujących elementach przed podpisaniem dowodu dostawy. Janus nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub brakujące elementy niezgłoszone przez Kupującego przed podpisaniem.
  3. Kupujący powinien wówczas zgłosić się do Janus uszkodzenia, braki lub brakujące elementy w ciągu dwóch dni od podpisania dokumentów wysyłki/dostawy tzw Janus może zlecić Kupującemu wszelkie niezbędne zamienniki tak szybko, jak to możliwe. Żadna reklamacja nie zgłoszona w sposób określony w niniejszym dokumencie nie będzie rozpatrywana.
 14. Tolerancja
  1. Materiały dostarczone i wykorzystane przez Janus podlegają ogólnie przyjętym tolerancjom obowiązującym w Wielkiej Brytanii, zgodnie z odpowiednimi instytutami budowlanymi. Towary wyprodukowane, które obejmują te, które zostały wyprodukowane przez Janus lub pochodzi z Janus będzie dopuszczalne z poziomem tolerancji wynoszącym 5 mm.
  2. Występowanie różnic kolorystycznych jest często nieuniknione ze względów technicznych. Tolerancja koloru nominalnie akceptowalna na papierze może powodować wyraźnie zauważalne odchylenie koloru w przypadku, gdy ludzkie postrzeganie koloru jest odmienne. Według odchylenia kolorów Janus rozumie wielkość zauważalnej różnicy między dwoma odcieniami kolorów. Ponieważ powłoki są produktami przemysłowymi, które podlegają nieodłącznym odchyleniom ze względu na surowce wytwarzane przemysłowo i procesy ich przygotowania. Tolerancje kolorów powlekanych części wynikają z kombinacji tolerancji i tolerancji procesu aplikacji.
  3. W szczególności następujące parametry, na które dostawca powłoki nie ma wpływu, mogą mieć duży wpływ na kolor powlekanych części, takie jak:
   1. Różnice w grubości powłoki (ze względu na nieregularność powłoki); Lub
   2. Temperatura utwardzania części i czas przebywania w piecu (np. podczas przestojów instalacji, przerw, rozruchu instalacji, zmian parametrów instalacji, takich jak prędkość linii itp.); Lub
   3. Wyraźne różnice w powlekanych częściach, szczególnie pod względem materiału podłoża, grubości ścianki, geometrii itp.
 15. Zwroty i odkupy
  1. Kupujący nie ma prawa odmówić, oraz Janus nie ma obowiązku odkupienia jakichkolwiek Towarów lub materiałów zamówionych przez Kupującego, które Kupujący uzna za niepotrzebne lub które przekraczają jego wymagania.
  2. W przypadku, gdy (według własnego uznania) Janus zgadza się omówić odkupienie nadwyżki lub niepotrzebnych już Towarów lub materiałów, Janus dokona takiego odkupu wyłącznie pod warunkiem, że:
   1. Towar jest nieużywany i nadaje się do sprzedaży; I
   2. Kupujący ponosi wszelkie koszty i wydatki związane ze zwrotem Towaru lub materiałów Janus.
 16. Własność i ryzyko
  1. Towar pozostaje własnością Janus jako prawnego i sprawiedliwego właściciela i przejdzie na Kupującego, gdy pełna Cena zostanie należycie zapłacona i otrzymana przez Janus wraz ze wszystkimi innymi sumami, w tym między innymi kwotą odsetek lub inną kwotą płatną na mocy niniejszej umowy oraz wszystkich innych umów pomiędzy Kupującym a Janus, które są lub mogą stać się należne od Kupującego.
  2. Jeżeli jakiekolwiek płatności są całkowicie lub częściowo przeterminowane, Janus może (bez uszczerbku dla swoich innych praw) odzyskać lub odsprzedać Towary lub jakąkolwiek ich część. Janus może w tym celu wejść na teren Kupującego (lub dowolnego lokalu, w którym przechowywany jest Towar).
  3. Jeżeli Umowa pomiędzy Kupującym a Janus zostanie rozwiązana z jakiegokolwiek powodu, pełna Cena za Towary, które zostały dostarczone, ale nie zostały zapłacone, stanie się natychmiast wymagalna i płatna pomimo wszelkich wcześniejszych umów lub ustaleń stanowiących inaczej.
  4. Niezależnie od faktu, że własność Towarów mogła nie przejść na Kupującego, Kupujący będzie uprawniony do sprzedaży takich Towarów jako zleceniodawca, a nie jako agent Janus w toku zwykłej działalności gospodarczej i w związku z taką sprzedażą tytuł własności przechodzi na Kupującego, a korzyść z umowy sprzedaży oraz dochód z takiej sprzedaży będzie należeć do Janus legalnie i korzystnie do czasu otrzymania pełnej zapłaty przez Janus dla takich Towarów.
  5. Kupujący ma obowiązek, dopóki własność Towaru pozostaje Janusprzechowywać je na terenie Kupującego oddzielnie od innych towarów, tak aby można było je łatwo zidentyfikować jako towary Janus.
 17. Niewypłacalność Kupującego
  1. Klauzula ta ma zastosowanie, jeżeli:
   1. Kupujący zawiera dobrowolny układ ze swoimi wierzycielami lub podlega zarządzeniu administracyjnemu lub (będąc osobą fizyczną lub firmą) ogłasza upadłość lub (będąc spółką) zostaje złożony wniosek lub zostaje wydany nakaz jej likwidacji, lub wchodzi w życie likwidacja (w innym celu niż połączenie lub przebudowa); Lub
   2. osoba obciążająca wchodzi w posiadanie lub zostaje wyznaczony syndyk, syndyk administracyjny, likwidator lub tymczasowy likwidator, jakąkolwiek własność lub aktywa Kupującego; Lub
   3. Kupujący zaprzestanie lub grozi zaprzestaniem prowadzenia działalności; Lub
   4. Janus racjonalnie przypuszcza, że ​​w stosunku do Kupującego nastąpi którekolwiek ze zdarzeń, o których mowa powyżej, i odpowiednio go zawiadamia.
  2. Jeżeli niniejsza klauzula ma zastosowanie, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych dostępnych praw lub środków naprawczych Januscała cena wszystkich Towarów zakupionych lub uzgodnionych do zakupu staje się natychmiast wymagalna i płatna bez żądania, niezależnie od wszelkich wcześniejszych umów lub ustaleń stanowiących inaczej.
 18. Importowanie towarów
  1. Kupujący będzie odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich przepisów prawnych lub regulacji regulujących import Towarów do kraju przeznaczenia oraz do każdego kraju, przez który Towary są transportowane, a także za zapłatę wszelkich ceł związanych z importem lub transport Towaru.
 19. Własność intelektualna
  1. Wszelka pierwszoplanowa własność intelektualna, patenty, rysunki, projekty i znaki towarowe dotyczące Towarów i/lub Dzieł lub w inny sposób powiązana z Janus są własnością lub są licencjonowane przez Janus i żadne z postanowień niniejszej Umowy nie przenosi ani nie udziela licencji na takie prawa Kupującemu. Wszystkie takie prawa są chronione na mocy odpowiednich przepisów, a wszelkie nieuprawnione kopiowanie będzie ścigane prawnie.
  2. Zakup Towarów nie obejmuje prawa do dostarczenia informacji technicznych, takich jak m.in. rysunki lub projekty.
  3. Informacje zastrzeżone, w tym rysunki, dokumenty, dane techniczne, raporty, oprogramowanie, projekty, wynalazki i inne informacje techniczne dostarczone przez Janus w związku z niniejszą umową, niezależnie od tego, czy stanowi ona tajemnicę handlową (zwaną dalej „Dane"), pozostają Janusstanowią wyłączną własność Kupującego i będą traktowane przez Kupującego w tajemnicy. Dane nie mogą być powielane, wykorzystywane ani ujawniane innym osobom przez Kupującego bez Janusuprzedniej pisemnej zgody .
  4. Po zakończeniu Kupujący nie będzie w przyszłości wykorzystywał, bezpośrednio ani pośrednio, jakichkolwiek danych ani informacji z nich uzyskanych bez Janusuprzedniej pisemnej zgody. Powyższe w żaden sposób nie zobowiązuje Janus w celu dostarczenia lub dostarczenia Danych.
 20. Dane ochrona
  1. Każda ze stron będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych (w tym między innymi rozporządzenia Rady (UE) 2016/679 i ustawy o ochronie danych z 2018 r. oraz wszelkich ich modyfikacji lub ponownego wprowadzenia w życie w danym momencie) .
 21. Powiadomienia
  1. Wszelkie powiadomienia, które mają być przekazane zgodnie z Umową, będą przesyłane pocztą priorytetową lub pocztą elektroniczną na ostatni znany adres służbowy lub adres e-mail odpowiedniej strony.
  2. Zawiadomienia wysłane listem priorytetowym lub listem poleconym uważa się za doręczone drugiego Dnia Roboczego po dacie nadania. Powiadomienia wysłane pocztą elektroniczną uważa się za otrzymane w tym samym Dniu Roboczym, w którym wiadomość została wysłana. Jeżeli wiadomość e-mail zostanie wysłana po godzinie 5:00 lub nie w Dniu Roboczym, powiadomienie uważa się za otrzymane w następnym Dniu Roboczym.
 22. Prawa osób trzecich
  1. Z wyjątkiem klauzuli 22.3 i 22.4, żadne postanowienie Umowy nie przyznaje ani nie ma na celu przyznania jakiejkolwiek osobie trzeciej jakichkolwiek korzyści lub praw w stosunku do Janus lub Kupującego, czy to zgodnie z Ustawą o umowach (prawa stron trzecich) z 1999 r., czy też na mocy innej ustawy.
  2. Zawiadomienia wysłane listem priorytetowym lub listem poleconym uważa się za doręczone drugiego Dnia Roboczego po dacie nadania. Powiadomienia wysłane pocztą elektroniczną uważa się za otrzymane w tym samym Dniu Roboczym, w którym wiadomość została wysłana. Jeżeli wiadomość e-mail zostanie wysłana po godzinie 5:00 lub nie w Dniu Roboczym, powiadomienie uważa się za otrzymane w następnym Dniu Roboczym.
  3. Każdy członek Janus grupa może egzekwować warunki Umowy lub czerpać z nich korzyści.
  4. Strony niniejszej Umowy mogą w drodze porozumienia odstąpić od niej, zmienić ją, wypowiedzieć lub zrzec się jakichkolwiek praw z niej wynikających bez zgody którejkolwiek z osób opisanych w punkcie 23.3.
 23. Całość umowy
  1. Umowa stanowi całość porozumienia i porozumienia stron i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, oświadczenia (z wyłączeniem oszukańczych oświadczeń wprowadzających w błąd), pisma, propozycje, negocjacje, porozumienia, komunikację ustną lub pisemną, wyraźną lub dorozumianą między stronami dotyczącą przedmiotu Umowy Umowy i w zakresie dozwolonym przez prawo. Aby uniknąć wątpliwości, Umowa wyraźnie wyłącza wszelkie standardowe warunki, które Kupujący może rzekomo stosować w ramach Umowy lub dowolnego zamówienia.
 24. Siła wyższa
  1. Janus nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Kupującego za jakiekolwiek niewykonanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, jeśli takie niewykonanie jest spowodowane jakimkolwiek zdarzeniem pozostającym poza odpowiedzialnością i uzasadnioną kontrolą Kupującego Januswłączając w to wszelkie działania wojenne, pożary, eksplozje, powodzie, burze, pożary, wypadki, epidemie, pandemie, wojny, groźbę działań wojennych, sabotaż, zamieszki społeczne, ustawy i rozporządzenia jakichkolwiek władz, przepisy dotyczące importu lub eksportu, ograniczenia rządowe, ograniczenia przemysłowe spory, trudności w uzyskaniu transportu, materiałów lub robocizny, awaria zasilania lub maszyn („Zdarzenie siły wyższej”).
  2. Jeżeli Zdarzenie Siły Wyższej będzie trwało przez okres 3 miesięcy, każda ze stron może zawrzeć Umowę w drodze pisemnego powiadomienia, w którym to przypadku Janus będzie uprawniony do zapłaty wartości dostarczonych Towarów i/lub dotychczas wykonanych Prac (pomniejszonej o kwoty już zapłacone).
  3. Każda ze stron poniesie własne koszty i straty wynikające ze Zdarzenia Siły Wyższej.
 25. Cesja
  1. Kupujący nie jest uprawniony do cesji, przeniesienia lub innego rozporządzania swoimi prawami lub obowiązkami wynikającymi z niniejszej Umowy w całości lub w części bez pisemnej zgody Janus. Janus może, bez ograniczania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, scedować, odnowić lub podnająć całość lub część swoich praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy bez pisemnej zgody Kupującego.
  2. W zdarzeniu w którym Janus odnowi Umowę, Kupujący zgadza się zrobić wszystko, co jest zasadnie konieczne, w tym sporządzić wszelkie dokumenty niezbędne do wprowadzenia w życie takiej nowacji.
 26. Zrzeczenie się
  1. Żadne niepowodzenie lub opóźnienie którejkolwiek ze stron w skorzystaniu z jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego wynikającego z Umowy nie będzie interpretowane ani nie będzie działać jako zrzeczenie się, a żadne pojedyncze lub częściowe skorzystanie z jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego nie będzie wykluczać dalszego korzystania z takiego prawa lub środka prawnego.
 27. Zryw
  1. Jeżeli którekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane przez sąd lub inny właściwy trybunał za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, zostanie ono odłączone i zostanie uznane za pominięte w Umowie w zakresie niezbędnym do zapobieżenia takiej nieważności, niezgodności z prawem lub niewykonalności, a pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać w pełni.
 28. Poufność
  1. Każda partia (tzn "Strona otrzymująca") będą traktować jako poufne i nie będą ujawniać ani ujawniać bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony (tzw „Strona ujawniająca”) Informacje Poufne.
  2. Strona Otrzymująca będzie wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie w celu wykonywania swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
  3. Punkt 1 nie ma zastosowania w zakresie, w jakim jakiekolwiek informacje:
   1. były znane lub dostępne Stronie Otrzymującej bez zasady poufności przed ich ujawnieniem przez Stronę Ujawniającą;
   2. jest lub staje się ogólnie dostępny publicznie (inaczej niż poprzez naruszenie niniejszego punktu 28);
   3. musi zostać ujawnione na mocy prawa, nakazu sądowego lub dowolnego organu regulacyjnego; Lub
   4. jest wymagane od swoich zawodowych doradców, urzędników, pracowników, konsultantów, podwykonawców lub agentów w celu świadczenia usług (i zawsze podlega takim samym obowiązkom zachowania poufności, jak określono w niniejszym punkcie 28).
  4. Janus a Kupujący zgadzają się zachować poufność warunków niniejszej Umowy i negocjacji z nią związanych.
  5. Niniejsza klauzula 28 ma zastosowanie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy i po jej rozwiązaniu, niezależnie od przyczyny, bez ograniczeń czasowych.
 29. Zdrowie i bezpieczeństwo
  1. Janus działa zgodnie z Januspolitykę bezpieczeństwa i higieny pracy, której kopia dostępna jest na żądanie. O czym poinformuje Kupujący Janus na piśmie o wszelkich szczególnych wymaganiach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa mających zastosowanie Janusdziałalności na Stronie, wszelkie powiązane koszty poniesione przez Janus w dopełnieniu tych wymagań, będą płatne przez Kupującego.
 30. Zgodność z prawem
  1. Wykonując swoje obowiązki wynikające z Umowy, strony zapewnią, że będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, statutów i przepisów, które od czasu do czasu obowiązują.
  2. Janus może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym za pisemnym powiadomieniem Kupującego, jeżeli Kupujący dopuści się naruszenia niniejszego punktu 30.
 31. Prawo i jurysdykcja
  1. Umowa oraz wszelkie spory lub roszczenia (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) wynikające z niej lub w związku z nią, jej przedmiotem lub powstaniem będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii.
  2. Kupujący złoży zawiadomienie o ewentualnym sporze do Janus na piśmie w ciągu 7 dni od powstania takiego sporu. Ton imprezujedołoży wszelkich starań, aby polubownie rozstrzygnąć wszelkie spory wynikające z lub związane z niniejszą Umową lub jej interpretacją. Jeżeli spór nie może zostać rozstrzygnięty polubownie w terminie 30 dni, strony mogą zwrócić się do sądu zgodnie z ust. 3 poniżej.
  3. Sądy Anglii i Walii będą miały wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z Umowy lub jej przedmiotu lub w związku z nią.

CZĘŚĆ C – DODATKOWE WARUNKI PRAC

 1. Ogólne obowiązki Janus
  1. Niniejsza Część C – Dodatkowe warunki robót ma zastosowanie dodatkowo do Warunków, w których Janus podejmuje Prace w ramach Umowy (wyłącznie).
  2. Janus dostarczy Kupującemu całą odpowiednią dokumentację, taką jak oceny ryzyka i zestawienia metod, w dniu lub przed rozpoczęciem Prac. Dla uniknięcia wątpliwości, dotyczy to wyłącznie Prac prowadzonych przez Janus zgodnie z ustaleniami z Kupującym i nie obejmuje żadnych innych prac podejmowanych przez jakąkolwiek inną stronę.
  3. Janus może według własnego uznania skorzystać z usług podwykonawców w celu ukończenia Robót.
 2. Ogólne obowiązki Kupującego
  1. Bezpieczeństwo miejsca jest obowiązkiem Kupującego, który jest również odpowiedzialny za ubezpieczenie całości Janus-dostarczone materiały. Janus może pobierać opłaty za Towary i materiały, które zostaną usunięte z Witryny bez Janusautoryzację i uprzednią zgodę.
  2. W przypadku, gdy Specyfikacja Kupującego, na której opiera się Oferta, jest niedokładna i niedokładność ta powoduje opóźnienie w realizacji Prac, wówczas Janus będzie uprawniony do przedłużenia terminu i zwrotu wszelkich strat i/lub wydatków zgodnie z klauzulą ​​6 niniejszych Warunków dodatkowych.
  3. Kupujący upewni się, że Teren Budowy (w tym wszystkie odpowiednie budynki), jego wykonanie i stan są zgodne JanusTowary i montaż. Wszelkie koszty zapewnienia tej kompatybilności zostaną poniesione przez Kupującego.
  4. Budowa modułów samoobsługowych jest procesem przemysłowym i wyłączną odpowiedzialnością Kupującego jest zapewnienie zabezpieczenia podłogi na Placu Budowy, jeśli będzie to wymagane.
 3. Ogólne CDM (Projektowanie i zarządzanie budownictwem) Przepisy Obowiązki
  1. Gdzie i w jakim zakresie CDM Do Robót stosuje się Regulamin, każda ze stron zobowiązuje się wobec drugiej, że w odniesieniu do Robót i Terenu będzie przestrzegać obowiązujących CDM Przepisy prawne. W szczególności, ale bez ograniczeń:
  2. jeżeli Warunki handlowe tego nie przewidują Janus jest głównym projektantem, Kupujący zapewni, że główny projektant wywiąże się z obowiązków wynikających z art CDM Przepisy prawne;
  3. jeżeli Warunki handlowe tak stanowią Janus jest głównym projektantem, na czas pełnienia tej funkcji Janus wywiąże się z obowiązków głównego projektanta oraz bezpłatnie przygotuje i dostarczy Kupującemu dokumentację BHP;
  4. Janus będą zgodne z postanowieniami ust. 8 do 10 oraz, jeżeli Warunki Handlowe tak stanowią Janus jest głównym wykonawcą, zgodnie z przepisami 12–14;
  5. jeżeli Kupujący wyznaczy zastępcę głównego projektanta lub głównego wykonawcy, Kupujący powiadomi o tym niezwłocznie po tym wyznaczeniu Janus ze szczegółami dotyczącymi nowego mianowanego.
 4. Gwarancja 
  Dzieła i towary nie wyprodukowane przez Janus
  1. Janus gwarantuje, że Prace i wszelkie Towary, które nie zostały wyprodukowane przez Janus ale które są dostarczane przez Janus na mocy Umowy lub wykorzystywane przez Janus przy realizacji Robót będą wykonywane zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką branżową.
  2. Jeżeli w odniesieniu do takich Towarów, które nie zostały wyprodukowane przez Janus, Janus przechodzi na Kupującego jakąkolwiek gwarancję producenta strony trzeciej, gwarancje takie zostaną przekazane z zastrzeżeniem warunków stosowanych przez producenta, które mogą obejmować wymóg przeprowadzenia wszelkich napraw przy udziale autoryzowanego dostawcy usług serwisowych. Kupujący przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę Janus nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z takimi gwarancjami przejściowymi.
  3. Wykonanie instalacji
   Janus gwarantuje, że cała instalacja w ramach Robót jest objęta gwarancją przez okres jednego (1) roku od daty praktycznego zakończenia. Januswedług własnego uznania naprawi wadliwy Towar bez opłat za części i robociznę albo zapewni zamiennik w zamian za wadliwy Towar na warunkach określonych w punkcie 6 Warunków.
  4. Warunki gwarancji
   Gwarancje określone w niniejszym punkcie 4 Warunków Dodatkowych udzielane są przez Janus ściśle z zastrzeżeniem warunków określonych w punkcie 6 Warunków.
 5. Projekt i instalacja
  1. Podane koszty instalacji obejmują wyłącznie określone Roboty i, o ile nie zostało to wyraźnie określone, nie obejmują rozbiórki/naprawy istniejących przegród i drzwi ani ich utylizacji. Gdzie i w jakim zakresie wymagane są takie dodatkowe prace Janus wyraża zgodę na podjęcie takiej pracy, Janus będzie uprawniony do okresowego pobierania opłat według standardowych stawek.
  2. Kupujący udostępni bezpłatnie Januspunkt/punkty zasilania elektrycznego personelu instalacyjnego w bliskiej odległości od obszaru robót, odpowiednie oświetlenie umożliwiające wykonanie prac w sposób bezpieczny i wydajny, ogrzewanie/chłodzenie w przypadku, gdy temperatury zostaną uznane za zbyt wysokie/zimne, aby odpowiednio przeprowadzić prace w bezpieczny sposób.
  3. Kupujący, jeśli jest to wymagane/stosowne, dostarczy lub zapłaci Janus zapewnić, zaplecze socjalne, ablucje sanitarne, miejsce do mycia i przebierania się, w tym ciepłą i zimną bieżącą wodę, toalety, podstawowe wyposażenie kuchni/pokoju jadalnego, w tym czajnik, kuchenkę mikrofalową, kosz na śmieci, pierwszą pomoc, stoły i krzesła w ilości umożliwiającej pełne wsparcie maksymalne liczbę osób znajdujących się jednocześnie na Terenie Budowy. Obowiązek ten może nie zostać zidentyfikowany przed uzgodnieniem Kontraktu i zakresu Prac, w zależności od warunków na Terenie Budowy, ale pozostaje w gestii Kupującego, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie przez Janus.
  4. Podane koszty instalacji opierają się na swobodnym i niezakłóconym dostępie do Strony przez Janusinstalatorów, w tym między innymi bezpieczne miejsce do składowania materiałów, łatwość rozładunku ciężarówek/kontenerów przy użyciu konwencjonalnego sprzętu do transportu materiałów, ciągłość prac na budowie z wszelkimi opóźnieniami w postępie spowodowanymi niekompletnymi podkonstrukcjami, usługami, innymi branżami i tym podobnymi co skutkuje opóźnieniem JanusPostęp prac będzie naliczany według Janusstandardowa stawka dzienna/osoba, która obejmuje wszelkie dodatkowe podróże, posiłki i zakwaterowanie. Każde takie opóźnienie zostanie dodane do uzgodnionego lub określonego programu budowy w celu spełnienia całkowitej liczby osobodni wymaganych do ukończenia Robót.
  5. Wszystkie wymagania dotyczące zasilania JanusInstalatorzy zostaną dostarczeni przez Kupującego. Powinien Janus muszą dostarczyć jakikolwiek sprzęt do zasilania obszaru robót, będzie to wiązać się z dodatkową opłatą.
  6. Godziny pracy Placówki będą na ogół dłuższe niż 8 godzin i mogą obejmować weekendowy dostęp do Placówki w celu kontynuowania programu instalacyjnego, Kupujący ma obowiązek zapewnić bezpłatnie Janus wszelki personel, który Kupujący może chcieć przebywać na miejscu w tym czasie.
  7. Janus odpowiada wyłącznie za sprzątanie po własnej ekipie montażowej i tylko za Janusgotowe Towary (patrz punkt 10 niniejszych Warunków Dodatkowych).
  8. Ruchome dodatkowe konstrukcje magazynowe (MASS) – jednostki zlokalizowane w lokalizacjach Kupującego są na wyłączną odpowiedzialność Kupującego i Janus nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość lokalizacji ani późniejsze szkody spowodowane warunkami atmosferycznymi itp.
  9. Deski antresoli – o ile w Umowie nie określono inaczej, deski typu P6 (lub odpowiednik) będą dostarczane, w stosownych przypadkach, z każdą zamówioną antresolą.
  10. Niniejsza Umowa zakłada, że ​​zostaną przewidziane odpowiednie skipy Janusinstalatorom, aby usunęli wszelkie śmieci z Serwisu. Powinien Janus muszą dostarczyć kontenery, za to zostanie naliczona dodatkowa opłata.
  11. Janus otrzymają odpowiedni dostęp w celu wpływu na wszelkie istotne prace naprawcze, a jeśli jakakolwiek inna strona zostanie zobowiązana do podjęcia jakichkolwiek prac stanowiących część niniejszej Umowy, będzie to działać na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Kupującego, bez odwoływania się do Janus.
  12. Janus nie ponosi odpowiedzialności za zaczepy stwierdzone po 5 dniach roboczych od praktycznego zakończenia projektu, ponieważ nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać później i nie mają związku z pierwotnym zakresem instalacji Robót.
 6. Rozpoczęcie, zakończenie i przedłużenie czasu
  1. Strony uzgodnią na piśmie datę rozpoczęcia Robót.
  2. Janus a Kupujący uzgodni na piśmie datę/daty lub okres/okresy, w których Prace mają zostać ukończone. Jeżeli nie zostanie uzgodniona data(-y) lub okres(y) zakończenia, Janus ukończy Prace w rozsądnym terminie.
  3. Janus zapewni wystarczającą siłę roboczą do realizacji projektu w ustalonym harmonogramie. Jest to wymóg JanusAby dotrzymać tego harmonogramu, instalatorzy mają swobodny, ciągły i niezakłócony dostęp do obszarów Robót. Wszelkie opóźnienia spowodowane przez inne strony będą wiązać się z dodatkowymi opłatami, w tym kosztami czasu przestoju, demobilizacji i ponownej mobilizacji. Podobnie, wszelkie opóźnienia w harmonogramie zostaną zwolnione Janus z tytułu wszelkich szkód czasowych wynikających z Umowy, jeżeli takie szkody zostały uzgodnione pomiędzy Janus a Kupującym zgodnie z punktem 8 niniejszych Warunków Dodatkowych.
  4. Należy powiadomić Kupującego o opóźnieniach w rozpoczęciu projektu Janus formie pisemnej i może wiązać się z dodatkowymi kosztami obciążającymi Kupującego.
  5. W przypadku braku instrukcji ze strony Kupującego, Janus będzie realizować Prace w kolejności i w sposób, jaki uzna za stosowny. Obowiązkiem Kupującego jest dopilnowanie powiadomienia Janus wymagań jakiegokolwiek programu Robót oraz wszelkich jego zmian i poprawek.
  6. Jeżeli Oferta została sporządzona na podstawie informacji i rysunków dostarczonych przez Kupującego i jeżeli informacje te okażą się nieprawidłowe lub niedokładne, wówczas Janus zastrzega sobie prawo do zmiany lub wycofania niniejszej Oferty. Jeżeli Umowa zostaje zawarta w oparciu o podane przez Kupującego dane, które są nieprawidłowe Janus będzie uprawniony do obciążenia Kupującego poniesionymi kosztami i/lub utraconymi zyskami.
  7. Janus potwierdzi Kupującemu termin Praktycznego Zakończenia Prac.
  8. Jeżeli przygotowanie, wykonanie lub ukończenie Robót zostanie opóźnione, zakłócone lub utrudnione przez jakiekolwiek zdarzenie, okoliczność lub przyczynę wykraczającą poza Januskontroli, wówczas termin zakończenia Robót zostanie przedłużony o taki sam okres, jak okres opóźnienia, zakłócenia lub przeszkody. Ponadto, jeśli zostanie poproszony o ponowną mobilizację siły roboczej po okresie opóźnienia w Robotach, Janus zostanie przyznane dalsze przedłużenie terminu zgodnie z art Janus rozsądnie wymaga.
  9. Jeżeli regularny postęp Robót zostanie przedłużony i/lub zakłócony i/lub w inny sposób istotnie naruszony przez (i) jakiekolwiek działanie, zaniechanie lub niewykonanie zobowiązania ze strony Kupującego (w tym osób, za które Kupujący jest odpowiedzialny, takich jak pracownicy, wykonawcami lub dostawcami) lub (ii) jakąkolwiek inną sprawą pozostającą poza uzasadnioną kontrolą Janus (takich jak niesprzyjająca pogoda, strajki lub problemy z łańcuchem dostaw). Janus powiadomi Kupującego na piśmie w rozsądnym terminie o takich sprawach i poda szczegółowe informacje na temat bezpośrednich strat i/lub wydatków poniesionych przez Janus. Janus będzie wówczas uprawniony do rozsądnego przedłużenia terminu. Jeżeli opóźnienie wynika z którejkolwiek z okoliczności określonych w podpunkcie (i) powyżej), bezpośrednia strata i/lub wydatek poniesiony przez Janus zostanie doliczony do Ceny i uiszczony przez Kupującego Janus w płatności z tytułu Janus niezwłocznie po zawiadomieniu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.
  10. Termin dostawy Towaru i czas wykonania Prac nie jest istotą Umowy.
  11. Kupujący lub wyznaczony przez Kupującego przedstawiciel podpisze formularz podpisu Kupującego dotyczący Praktycznego Zakończenia Prac, który następnie potwierdzi, że Prace są ukończone zgodnie z zakontraktowaną Ofertą, a wszystkie zaległe kwoty stają się w pełni wymagalne. Jeżeli Kupujący nie udostępni odpowiednio upoważnionego przedstawiciela po zakończeniu projektu, Prace zostaną uznane za zakończone.
 7. Ubezpieczenia i obrażenia osób/mienia
  1. Janus gwarantuje, że obowiązuje polisa ubezpieczeniowa obejmująca ubezpieczenie Janusodpowiedzialność za obrażenia ciała, śmierć i szkody w mieniu powstałe w wyniku lub w związku z realizacją Robót przez Janus.
 8. Zlikwidowane szkody
  1. O ile wyraźnie nie uzgodniono to z Janus w Warunkach Handlowych nie mają zastosowania żadne kary umowne ani kary czasowe jakiegokolwiek rodzaju Januswykonania w ramach niniejszej Umowy. W okolicznościach, w których Janus wyraźnie zgadza się na piśmie w Warunkach Handlowych, że mogą obowiązywać kary umowne, takie kary umowne zgodnie z Umową zostaną ustalone na nie więcej niż 0.1% wartości Umowy za dzień roboczy, z ograniczeniem do maksymalnie 5% wartości Umowy (niezależnie od wyższych kwota, która może być uwzględniona w Warunkach Handlowych). Aby móc dochodzić odszkodowania na podstawie niniejszej klauzuli, termin zakończenia Kontraktu musi zostać uzgodniony na piśmie przed rozpoczęciem Prac na Placu Budowy, a kary umowne będą uruchamiane wyłącznie w odniesieniu do tej uzgodnionej daty.
  2. Gdzie Janus powiadomi Kupującego o opóźnieniach spowodowanych przez inne strony mające wpływ na termin realizacji Umowy, wówczas termin realizacji Umowy zostanie skorygowany o czas trwania zgłoszonych opóźnień, a wszelkie kary umowne uzgodnione zgodnie z punktem 1 powyżej nie rozpoczną się dopiero po poprawionym zakończeniu data.

Pobierz aplikację Nokē

Odwiedzić noke.app na urządzeniu mobilnym, aby pobrać aplikację i bezproblemowo uzyskać dostęp do pamięci masowej za pomocą smartfona.

Bezproblemowo uzyskaj dostęp do swojej jednostki pamięci za pomocą smartfona.